Mangalia – politica locală

8 martie 2022

Mai mare râsul: în condiţiile în care presa aşteaptă ani de zile răspunsul la nişte banale întrebări, Primăria caută manager pentru implementarea proiectului ”Etică, transparenţă şi integritate în Primăria Municipiului Mangalia”!

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 12:30

În urmă cu ….nu mai ştim nici noi câţi ani, adresam Primăriei Mangalia o serie de întrebări pe subiecte de importanţă publică. Primăria nu ne-a răspuns nici până acum. Poate pentru că, în urma unei decizii ireale, instituţia nu mai are un birou mass-media, în schimb plăteşte o firmă din Valu lui Traian pentru a se ocupa de presă. Noi nu am reuşit, însă, să aflăm cine este purtătorul de vorbe de la Valu, aşa că, pentru cei ce doresc un post călduţ, fără griji şi remunerat generos, vă lăsăm, mai jos, un anunţ ilar postat de mangalia.ro. După implementarea proiectului, sperăm să găsim si o brumă de transparenţă în primărie. Sau, nu…

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs, în vederea ocupării postului de manager proiect pe perioadă de 10 luni, 84 ore/lună, pe durata implementării proiectului ”Etică, transparenţă şi integritate în Primăria Municipiului Mangalia”, post în afara organigramei, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 325/2018, O.U.G. nr. 130/2020 şi a Dispoziţiei nr. 1172/2020 privind aprobarea Procedurii de recrutare și selecție a personalului contractual angajat pe posturi în afara organigramei pe durată determinată, pe durata implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile derulate de Primăria Municipiului Mangalia.

Condiţii generale pentru ocuparea posturilor:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– absolvent de studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență sau echivalenta;

– experienţă în management – 3 ani.

Aptitudini necesare ocupării postului:

– bune abilităţi interpersonale şi în comunicare;

– capacitate de organizare a muncii şi timpului propriu;

– spirit de iniţiativă/ capacitate de organizare a muncii în echipă.

Responsabilităţi:

– Coordonează implementarea proiectului în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse;

-Realizează managementul proiectului: organizarea şi planificarea activităţilor, monitorizare şi iniţierea de masuri corective, raportare intermediară şi finală, managementul riscurilor, managementul calităţii;

– Reprezintă proiectul în relaţie cu finanţatorul, furnizorii şi alte părţi ale proiectului;

– Alocă sarcinile, stabileşte rezultate intermediare (defalcate din rezultatele proiectului);

– Asigură relaţionarea eficientă cu departamentele/poziţiile din organizaţie;

– Revizuieşte planul de implementare a proiectului şi realizează corecţiile necesare;

– Organizează şi implementează un sistem intern eficient de monitorizare a performanţelor individuale a membrilor echipei;

– Controlează performanţa şi rezultatele parţiale atinse şi ia măsurile necesare;

– Verifică sistemul de raportare financiară şi execuţia bugetului;

– Monitorizează contractele de achiziţii.

Dosarele candidaţilor se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Şos. Constanţei nr. 13, în perioada 07.03.2022 – 18.03.2022, de luni până joi, între orele 08:00 – 16:00, respectiv vineri între orele 08:00 – 14:00, e-mail: secretariat@primaria.mangalia.ro, persoană de contact: Stoicescu Șeila, telefon: 0241/751060, fax: 0241/755606, şi vor conţine în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere în procesul de recrutare şi selecţie (formular de la secretariatul comisiei);

b) curriculum vitae (model Europass);

c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, după caz;

e) cazierul judiciar;

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Copiile actelor din dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei sau în copii legalizate.

Etapele desfăşurării procedurii de recrutare şi selecţie:

Etapa I – constă în verificarea eligibilităţii dosarelor depuse de către candidaţi. Pentru a fi admis în etapa ulterioară, dosarul trebuie să conţină toate documentele solicitate şi să îndeplinească condiţiile obligatorii din anunţul de recrutare şi selecţie.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului.

Etapa a II-a constă în susţinerea interviului care se realizează conform planului de interviu, întocmit de comisia de recrutare şi selecţie în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza următoarelor criterii de evaluare:

a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;

b) capacitatea de analiză şi sinteză;

c) motivaţia candidatului;

d) comportamentul în situaţiile de criză;

e) iniţiativă şi creativitate.

În cadrul interviului vor fi testate:

– cunoştinţe despre metodologia de implementare a proiectelor finanţate din fonduri publice;

– cunoştinţe referitoare la activităţile din proiect şi prezentarea propriei viziuni asupra implementarii proiectului (pentru pregătirea prezentării, Primăria Municipiului Mangalia oferă candidaţilor selectaţi acces la descrierea proiectului).

Pentru proba interviu punctajul maxim este de 100 de puncte.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte.

Rezultatele interviului se face prin specificarea punctajului al fiecărui candidat, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor sau a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Calendarul procedurii de recrutare şi selecţie:

Etapa I:

07.03.2022 – 18.03.2022 – Depunerea dosarelor

21.03.2022 – Verificarea eligibilităţii dosarelor depuse de candidaţi şi publicarea rezultatelor

22.03.2022 – Depunerea contestaţiilor

23.03.2022 – Soluţionarea contestaţiilor

Etapa a II a:

24.03.2022, ora 11:00 – Susţinerea interviului şi publicarea rezultatelor

25.03.2022 – Depunerea contestaţiilor

28.03.2022 – Soluţionarea contestaţiilor şi publicarea rezultatului final

editiadesud.ro 08.03.2022

46 Comments

 1. https://www.cotidianul.ro/cartel-alfa-guvernul-modifica-pe-ascuns-legea-transparentei-decizionale/

  Comentariu by nabuco — 9 martie 2022 @ 10:52

 2. https://www.replicaonline.ro/fostul-secretar-al-primariei-din-mangalia-a-pierdut-procesul-cu-cristian-radu-511646/

  Comentariu by nabuco — 9 martie 2022 @ 17:01

 3. Pai n-au avut manager pentru transparenta pana acum, cum voiati sa raspunda la presa?

  Comentariu by Anonim — 9 martie 2022 @ 22:04

 4. Si cu integritatea la fel, fara manager de integritate nu prea a avut cine sa se ocupe. Dar sa vedeti dupa ce il angajeaza – nu mai fura nimeni ca-i sparge managerul :)))))

  Comentariu by Anonim — 9 martie 2022 @ 22:07

 5. @4-Verifică sistemul de raportare financiară şi execuţia bugetului;

  – Monitorizează contractele de achiziţii…….Pe cine sparge !!!(…Are deja capul spart !)

  Comentariu by I.S — 9 martie 2022 @ 23:00

 6. Il pune manager pe Nichita.Sta saracu si se pozeaza trist pe Facebook neconsolat ca nu mai e director.De undeva ii trebuie si lui o suta doua de milioane salariu ca doar nu poate fi mai jos ca secretarele lui Raducu.

  Comentariu by anonim — 10 martie 2022 @ 7:44

 7. Nichita e bun sa alimenteze …
  https://www.replicaonline.ro/inconstienta-fara-limite-in-benzinarii-soferii-au-alimentat-in-pungi-511854/

  Comentariu by nabuco — 10 martie 2022 @ 11:16

 8. https://www.replicaonline.ro/au-furat-o-statuie-din-curtea-hotelului-paradiso-din-mangalia-511871/
  era cea care-l „reprezenta” pe Scarlat.

  Comentariu by nabuco — 10 martie 2022 @ 15:50

 9. Golgiu este alesul,ca de este bun la toate (Prostanacul rade toată ziua )

  Comentariu by Nelu — 11 martie 2022 @ 18:49

 10. https://www.replicaonline.ro/cine-e-in-spatele-afacerii-satul-pescaresc-de-pe-plaja-corbu-512030/

  Comentariu by Anonim — 12 martie 2022 @ 14:03

 11. Banu asta i-a „vandut” lui primarul din Mangalia, seful lui, aproape 3000 mp in centrul la Neptun cu 35 euro/metrul in 2020. Nu intereseaza pe nimeni cum se da spaga mascata si de ce are contracte cu primariile? Verificati declaratiile de avere si o sa vedeti terenul instrainat catre nevasta lui RC la pret foarte subevaluat.

  Comentariu by Anonim — 12 martie 2022 @ 14:05

 12. https://www.bugetul.ro/in-2024-partidul-ecologist-roman-va-fi-in-parlament-si-nu-cu-5-6-la-suta-ci-cu-10-la-suta/amp/?_url=%2Fin-2024-partidul-ecologist-roman-va-fi-in-parlament-si-nu-cu-5-6-la-suta-ci-cu-10-la-suta%2F

  Comentariu by Mentalistul — 12 martie 2022 @ 17:03

 13. Pt. #10
  https://www.libertatea.ro/opinii/decizii-ale-guvernului-legate-de-sefia-ariilor-naturale-protejate-din-romania-haos-dublu-nepotism-clientelism-si-impostura-4028525
  Nu-i nevoie sa ne invadeze Putin ne distrugem singuri.

  Comentariu by nabuco — 12 martie 2022 @ 17:11

 14. Cu siguranță Murad nu mai candidează la Mangalia. De astăzi este în Partidul Ecologist Român cu funcția de vicepreședinte executiv.

  Comentariu by Mentalistul — 12 martie 2022 @ 21:23

 15. Pt. #14
  Adica e seful tau?

  Comentariu by nabuco — 12 martie 2022 @ 23:03

 16. Bai Ozzy uite ca te dadeai viteaz dar erai doar un puisor.
  Tu erai sub papucul lui Murad inca de pe atunci.Vezi cum pupi ghiulul si cum te comporti de acum inainte.

  Comentariu by Anonim — 12 martie 2022 @ 23:13

 17. Pt 15 și 16: Nu ați înțeles nimic. Dar nu e bai, nici nu este musai.

  Am fost consilier local din partea PSD, practic Stroe și Dragnea puteau să pretindă orice, eu tot ca mine am făcut. Pentru că nu sunt sclav, ca alții. La PSD batrânul Stroe semna și semnează cine să mai fie consilier și cine nu, pentru că e președinte pe organizația județeană. Dar eu am avut mușchii mei, să fac cum vreau.

  Acum sunt prim vicepreședinte pe organizația județeană la PER, iar peste câteva zile voi fi președinte pe județ. Organizațiile județene pun conducerea pe țară, nu invers. Județul Constanța este o organizație importantă în PER. Dacă Murad nu face treabă, poate fi schimbat. Dar va face treabă, la fel ca Moraru, la fel ca toți ceilalți oameni de afaceri puternici intrați nou în politică.

  Misiunea lui Murad este să ridice PER la nivel național, împreună cu noua echipă fornată din oameni de afaceri. Ca să intre PER în parlament. În 2024 vor fi mai întâi alegerile parlamentare, apoi localele. Cine nu muncește la parlamentare, nu pupă candidatură la locale. Asta va fi condiția pe care o voi impune pe județ.

  O să mă ocup pe județ, asa cum m-am ocupat în campania de la locale. Rămân în continuare președinte și pe Mangalia.

  Sunt convins că Murad va convinge hotelierii să între în PER sau să susțină PER.
  La Congresul PER a participat și Iorguș, purtând masca albă, a stat la locurile destinate presei. A venit și la petrecerea de după, dar a plecat când am sosit. Poate să semneze la mine adeziunea pentru PER.
  Și dvs, cei care citiți, de asemenea.

  Comentariu by Mentalistul — 13 martie 2022 @ 8:51

 18. https://fb.watch/bJkauF-XCS/

  Comentariu by Mentalistul — 13 martie 2022 @ 9:02

 19. Daca a plecat la sosirea ta atunci cine l-a invitat?

  Comentariu by nabuco — 13 martie 2022 @ 9:05

 20. Pt. 17
  Acum Murad și Iorguș sunt buni ?

  Comentariu by lucian visa — 13 martie 2022 @ 9:49

 21. Pt 20:
  Acum Murad și Iorgus sunt eliminați din candidaturi. Vă faceți că nu pricepeți?
  Pe viitor, și Radu. Dar din alte motive.

  Buni, răi, nu mai contează cât timp sunt afară din curtea noastră.

  Comentariu by Mentalistul — 13 martie 2022 @ 9:59

 22. Raspunsul tau O2zy e ceva de genul:
  https://teinspir.com/wp-content/uploads/2021/12/11_news_big-v1630516723.jpg

  Comentariu by nabuco — 13 martie 2022 @ 10:17

 23. „Curtea noastră” mă refer la Mangalia. Pentru mine un partid este instrumentul de care ne folosim pentru a îndrepta lucrurile în Mangalia. Cine vrea sa facă politică decstanga sau de dreapta, doctrinar, să se ducă la PNL sau PSD, ori unde vrea. De la un astfel de om vă așteptați să fie loial doctrinei lui.
  Pentru mine politica înseamnă Mangalia, asta este primordial. Pentru asta fac politică. Oriunde, la orice partid. În funcție de context îmi aleg modul de luptă. Scopul mi-l știu bine. Până și voi știți că nu mă corup pentru bani sau funcții. Le obțin curat, prin ce sunt și cum sunt.

  Fac atât cât pot. Comparativ de la ce am plecat, personal sunt mulțumit de ceea ce am realizat. Arătați-mi un altul din Mangalia care a reușit să facă ce am făcut, fără bani, fără sprijin politic de la cei care devalizează bugetele publice, fără să preiau organizații de partid lucrate în timp, fără să am sprijinul „elitei” din Mangalia etc.
  Pe viitor voi avea și sprijinul intelectualilor, și suportul oamenilor muncii, și al hotelierilor, și al navaliștilor.
  Nu doresc sprijinul politicienilor doctrinari, pentru că aceștia încurcă tot, se sinucid și ucid și pe ceilalți în același timp.
  De exemplu, alegerile din 2020: au sprijinit pe Iorgus sau Murad, fiind evident că aceștia nu vor câștiga. Unii si-au arătat loialitatea fata de Iorgus, atâția 1.000 câți au mai rămas, dar au condamnat Mangalia să îl avem în continuare pe Radu Cristian.

  Să presupunem că mâine demisionează Radu Cristian. Ori îl iau mascații. Și avem nevoie de primar, cu anticipate. Există altcineva care să inspire oamenilor din Mangalia că poate gestiona primăria Mangalia, că se pricepe, ca poate organiza o campanie, că poate să negocieze sprijin politic pentru a scoate Mangalia din insolvență, că poate face bine Mangaliei și că locuitorii ei vor fi respectați când se duc la primărie cu o problemă? Dați-mi un nume cu un posibil astfel de candidat.

  Apoi … există un efort național că Partidul Ecologist să intre in parlament, să umple golul lăsat de ALDE, Pro România, PMP, iar pe viitor AUR și USR vor dispăre și ele. După pandemie, după război, e timpul pentru sănătate și reconstrucție. Dar și oamenii trebuie să capete încredere în ecologiști. De aceea toate aceste schimbări, din neutralitatea pe care a tinut-o 30 ani, ori oportunismul când cu PSD, când cu PNL, în funcție de cine a fost la putere, acum ecologiștii trec la acțiune. De aceea, oameni noi, realizați financiar, plus luptători pricepuți în politică.
  Poate vom reuși, poate nu, dar suntem datori să o facem.

  În altă ordine de idei, acum avem și televiziune, pe Litoral TV. Avem logistică de tot felul, avem cu ce să ne prezentăm. La ultimele alegeri locale am arătat o organizare mai bună decât a oricărui candidat. Acum suntem mai priceput și mai bogați. Doar pentru relațiile care se formează în PER, între industriași și afaceriști din țară, cu hotelierii de pe litoral, și tot merită să te înscrii în PER.

  Comentariu by Mentalistul — 13 martie 2022 @ 11:05

 24. Bravo tie, dar daca ma uit bine pe cifre:
  https://www.libertatea.ro/stiri/ce-bani-au-decontat-partidele-politice-pentru-alegerile-parlamentare-de-anul-trecut-3488120
  PER la locale a decontat jumatate din cat a decontat UDMR la parlamentare …

  Comentariu by nabuco — 13 martie 2022 @ 11:18

 25. UDMR se afla la guvernare.
  Până la localele din 2020 nu se mai auzise de PER, excepție Râmnicu Vâlcea unde avea primar care a câștigat pe propriile forte în 2016.

  Ca să decontezi, trebuie să candidezi și să iei 3% pe județ sau pe localitate. UDMR fiind uniune de minoritate etnică are nevoie de 5% din numărul de voturi pe care îl are nevoie un partid politic să intre în parlament.

  Dr exemplu, UDTTMR (tătarii) au întrat în parlament cu 2.000 voturi și i s-au decontat cheltuielile, în timp ce PMP cu 284.501 voturi nu a întrat în parlament, deci nu i s-au decontat cheltuielile. UDMR la fel, i s-au decontat toate cheltuielile, cele pe care le-a avut real și cele pe care le-a avut fictiv.

  Legea pentru candidaturi la parlament este una pentru partida și alta pentru minorități. Partidele depun lista de susținători, iar minoritățile depun lista de membri cel puțin 15% din ultimul recensământ.

  Aceasta este despre comparația greșită, compari mere cu gutui.

  Dar mai este și o greșeală de momentul comparațiilor (timing): eu îți spun ca ne apucăm să construim un bloc turn, iar dta îmi arăți că e minciună, pentru că nu exista un bloc turn în 2020. Pai de-asta angajat constructori și am adus bani, ca să construim în viitor, nu putem schimba trecutul cum te aștepți dumneata.

  Nu cred că sunt erori de judecată, te întreb dacă aceste erori exprimate sunt intenții de a discredita. Ai ceva cu toate partidele, indiferent că nu au fost la guvernare, indiferent că nu au făcut vreun rău? Ai ceva cu mine, poate, dacă nu ai ceva cu Partidul Ecologist? Există vreo frustrare, vreo invidie, altceva ce putem discuta și pot explica să o lămurim?
  Orice ai avea cu mine, ori cu partidul, ori cu partidele, aș lua în serios un argument corect. Dacă este doar o eroare de judecată, asum că asta poate interlocutorul și explic. Poate așa înțelege, poate nu, dar există o șansă pentru rațiune în adevăr. Dacă folosești intenționat o eroare de judecată pentru manipulare, este o intenție răuvoitoare și oricâtă rațiune ai avea, este tot degeaba deoarece este mai important să îți atingi scopul decât adevărul.

  Te mulțumește explicația mea sau preferi să mă insulți în continuare, fără motiv?

  Comentariu by Mentalistul — 13 martie 2022 @ 12:32

 26. https://m.youtube.com/watch?v=1cgaYB9Q_QE

  Comentariu by nabuco — 13 martie 2022 @ 13:39

 27. Nu mai bine nu îmi insulți inteligența?

  Comentariu by Mentalistul — 13 martie 2022 @ 13:55

 28. https://i.pinimg.com/originals/7c/c5/7c/7cc57c1c88572ea22bc1a438d9b5161c.jpg

  Comentariu by nabuco — 13 martie 2022 @ 17:34

 29. Pt dl.Vișa, dacă i se pare interesant politic ce fac foști candidați pentru primar:
  https://www.stiripesurse.ro/mohammad-murad-s-a-inscris-in-partidul-ecologist-roman-in-2024-vom-fi-in-parlament-si-nu-cu-5-6-la-suta-ci-cu-10-la-suta_2287355.html

  Comentariu by Mentalistul — 13 martie 2022 @ 19:30

 30. Tot pt. dl. Visa 😉
  https://www.national.ro/dezvaluiri/latifundiarii-murad-si-iorgus-blat-pe-sudul-litoralului-695794.html

  Comentariu by nabuco — 13 martie 2022 @ 21:06

 31. S-a înființat AUR la Mangalia.. la ce fețe am văzut acolo cred că e timpul să-mi reconsider poziția față de Ozzy pe care l am cam criticat până acuma … iertare frate ..

  Comentariu by Fane — 13 martie 2022 @ 23:10

 32. Când s-a înființat AUR a fost o discuție să candidez din partea AUR. Am discutat cu George Simion, am pus la punct cu ei un plan de a intra pqrtidul în parlament, ceva ce nu s-a mai făcut, am și fotografii când le desenam pe tablă. După 3-4 săptămâni, văzând ce este acolo, am pus o condiție: sa dispară extremiștii și kgbiștii din AUR, altfel nu intru în AUR.
  Apoi ecologiștii mi s-au pătuț mai ok pentru mine, de aceea sunt în PER.

  Comentariu by Mentalistul — 13 martie 2022 @ 23:23

 33. Dar logica politică funcționează invers: este nevoie să oferi un rezultat imediat, acum. Ecologia nu funcționează după logica politicii !

  Comentariu by I.S — 14 martie 2022 @ 13:06

 34. Ecologiștii au arătat că pot lupta împotriva sistemului – oare în ce măsură il pot repara?

  Comentariu by I.S — 14 martie 2022 @ 13:09

 35. Pragmatic vorbind,in criza economica si mai ales în țări sărace…sunt slabe speranțe! Pe la sârbi si bulgari au reușit să iasă în stradă și să pună presiune pe guverne.Se pune întrebarea logica de ce tocmai la ăștia?(cine baga bățul prin gardul lor ?- asta apropo de reproșul cuiva ca AUR si kgb…Păi care ar fi diferenta ?) Tot pragmatic,minerii nostri au reintrat în mine si tot pragmatic nu mai supăra pe nimeni,văzând costurile,ca la centralele noastre termice iese oleacă de fum la pornire ! Unde sunt „suparatii” ?

  Comentariu by I.S — 14 martie 2022 @ 13:23

 36. O problemă serioasă pentru partidele ecologiste este faptul că munca lor cere timp, se bazează pe un efect cumulativ care s-ar putea simți în 20 sau 50 de ani !…si trebuie sa recunosc ca si aici tot de pragmatism este vorba,însă de data asta e „politic” ! ” Sa ne vedem noi in parlament si dupa aia om vedea daca ecologismul rămâne pentru noi prioritar”!!

  Comentariu by I.S — 14 martie 2022 @ 13:31

 37. GLUMA: maine,poimâine o sa vedem in video „clasicul” miner care ne va anunta ca gasit la sediul AUR si PER valuta…in ruble ! (Apropo : cei din șantier sant foarte supărați că se opresc lucrările ptr. rusi,însă nu tin cont ca rusii au anunțat că nu mai fac plati la comenzi externe decât în…ruble !)

  Comentariu by I.S — 14 martie 2022 @ 13:50

 38. Eu am rămas stupefiat cand l-am vazut pe Ciolacu cum a ras din sondaje printr-o singura poza pe cei de la AUR si PER : https://www.facebook.com/395542559745/posts/10161786924549746/

  Comentariu by I.S — 14 martie 2022 @ 14:07

 39. Nu mai bine nu îmi insulți inteligența?

  Comentariu by Mentalistul — 13 martie 2022 @ 13:55

  .. .. ………………………………..Asta este valabilă și pentru „catindati” ! A se tine cont ca noi nu candida ! Noi…votăm!

  Comentariu by I.S — 14 martie 2022 @ 14:20

 40. Nea I.S., să fii sănătos! Și multe bucurii să ai!!

  Comentariu by Mentalistul — 14 martie 2022 @ 15:31

 41. Pt. Ozzy
  Dacă aș fi în locul tău n-aș vedea cu ochi buni, vis a vis de Mangalia, prezența lui Iorguș alături de Murad în PER. Iorguș a întins o nouă capcană în vederea viitoarei lui candidaturi la primărie. Asigură-ți și tu un alt partid de rezervă, până nu le blochează ei pe toate. AUR-ul văd că l-a luat Radu și își consolidează pole position-ul. Practic mai rămâne doar USR-ul. Dar dacă te duci iar la ei cu nasul pe sus, n-o să reușești.

  Comentariu by lucian visa — 14 martie 2022 @ 15:42

 42. @41- Ei da ! Si eu cred ca era o soluție bună.Insa cu orgoliu in politica e greu,mai ales dupa ce calci pe bataturi si lasi urme !

  Comentariu by I.S — 14 martie 2022 @ 16:03

 43. Ar fi avut suficientă carne de tun în fața! Două ciume! Astora de la USR cred ca le este si lor rusine de „nominalizarea” impusă lor…de ciume!

  Comentariu by I.S — 14 martie 2022 @ 16:17

 44. Pt 41: D-le Vișa, mă așteptam să aveți mai multă încredere în capacitățile mele. Mai ales că acum sunt mai experimentat.

  Comentariu by Mentalistul — 14 martie 2022 @ 17:59

 45. Eu nu am încredere deplină în nimeni. Nici măcar în mine. Mi-am exprimat doar o părere.

  Pt.9
  Ai ”pariat” corect. Colgiu va câștiga.

  Comentariu by lucian visa — 16 martie 2022 @ 16:10

 46. oare ANI ala exista? ca de DNA m am lamurit.
  stiu, stiu, e o intrebare retorica.
  si acolo ca peste tot sunt pusi pe baa de sinecuri, si corb la corb.
  statul romanesc nu exista.exista doar statul lor.al smecherilor care ne fura cu zambetl pe buze.si ne fura platiti de noi sa ne fure

  Comentariu by wow — 17 martie 2022 @ 17:54

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress