Mangalia – politica locală

31 mai 2021

Primăria Mangalia „merge înainte!”, dar cu o ploaie de nereguli constatate de Curtea de Conturi în ultimii ani! (partea I)

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 16:32

Solicitările venite din partea presei pe Legea 544 funcționează la orice nivel, cu excepția Primăriei Municipiului Mangalia. Deși administrația locală pompează, anual, sume frumușele pentru un contract de consultanță mass-media, de peste un an ziarul nostru așteaptă răspunsurile la o serie de întrebări, înaintate conform legii transparenței. Cel mai probabil, domnul specialist în comunicare, cel ce deține acest contract, este pus în dificultate de faptul că nu este din localitatea noastră și, astfel, este străin de multe dintre subiectele ce prezintă importanță pentru locuitorii urbei.

Adevărații specialiști în comunicare de la Curtea de Conturi primesc o bilă albă din partea noastră: în urmă cu câteva zile, înaintam o cerere pentru a primi rapoartele Curții cu privire la activitatea Primăriei Mangalia pe ultimii ani. Rapoarte pe care le-am primit și pe care le vom face publice, împreună cu concluziile trase de către inspectorii auditori.

Începem, astăzi, cu Misiunea de Audit Financiar asupra contului anual de execuție bugetară a UAT Mangalia, așa cum a fost denumit Raportul Curții, întocmit pentru 2017 și realizat între 16.04.2018 și 31.05.2018.

Totodată, vă atașăm, în continuarea materialului, și Raportul de Follow Up, realizat după doi ani, în care auditorii Curții au bifat ceea ce s-a remediat în urma controlului inițial, din 2018, dar și capitolele unde primăria a continuat să perpetueze neregulile constatate.

*************************************************************************************

Potrivit auditorilor, la data controlului primăria avea 323 posturi: doi demnitari, 27 funcții de conducere, 165 funcții de execuție, 3 contractuale de conducere și 126 contractuale de execuție. Comparativ, în 2015 Primăria avea 202 angajați, iar în 2017 ajunsese la 323!

Potrivit Curții de Conturi, în 2017 totalul venituri prevăzute initial la primărie a fost de 85.413.420 lei, iar după mai multe rectificări în ședințele de consiliu, suma a sărit la 155.021.503 lei! Asta a și dus la o încasare a taxelor și impozitelor în suma de 87.929.007 lei, adică de doar 56,72%.

Menționăm că, în onor anul de grație 2017, primăria a atras 0,00% fonduri europene, din cele 22 de milioane de lei pe care le estimase și le trâmbițase în presa vremii. Nu o spunem noi, ci o spun inspectorii Curții de Conturi!

Cum a cheltuit cei 87 de milioane de lei primăria? Iată:

– Cheltuielile cu personalul = 21,58%;

– Cheltuielile cu bunurile și serviciile=19,67%;

– Cheltuieli de asistență socială= 1,70%;

– Alte cheltuieli (burse, despăgubiri civile) = 0,49%;

– Cheltuieli cu activele nefinanciare= 1,55%.

Cheltuielile proprii ale autorității administrative se prezintă astfel:

– Cheltuielile cu personalul = 73,25%;

– Cheltuielile cu bunurile și serviciile= 28,09%;

– Cheltuieli cu activele nefinanciare= 0,49%.

Mărirea organigramei cu câteva zeci de angajați a dus, firesc, la majorarea, cu peste 10% a sumelor dedicate salariilor. Astfel, spun inspectorii Curții de Conturi, ponderea cheltuielilor cu salariile în total plăți efectuate, a fost de 28.51% în anul 2015, de 29.94% în anul 2016 şi de 40.66% în anul 2017.

Inspectorii compară, în continuare, diferitele sume achitate sau încasate în cei trei ani analizați din punct de vedere financiar:

 • Ponderea cheltuielilor cu bunuri şi servicii în total plăți efectuate, a fost de 18.39 % în anul 2015, de 21.33% în anul 2016 şi de 34.94% în anul 2017.
 • Ponderea cheltuielilor de capital în total plăți efectuate, a fost de 5.48 %în anul 2015, de 2.32 % în anul 2016 şi de 5.76 % în anul 2017.
 • Cheltuielile pentru Autoritati publice si actiuni externe au fost de 551,88 mii lei în anul 2015, de 584,31 mii lei în anul 2016 şi de 840,51 mii lei în anul 2017.
 • Cheltuielile pentru Ordine publică și siguranță națională au fost de 186 mii lei în anul 2015, de 201,35 mii lei în anul 2016 şi de 195,97mii lei în anul 2017.
 • Cheltuielile pentru Învatamant au fost de 2.286,72 mii lei în anul 2015, de 2.299,79 mii lei în anul 2016 şi de 2.722,79 mii lei în anul 2017.
 • Cheltuielile pentru Sanatate au fost de 537,06 mii lei în anul 2015, de 243,85 mii lei în anul 2016 şi de 301,19 mii lei în anul 2017.
 • Cheltuielile pentru Cultura, recreere si religie au fost de 185,61 mii lei în anul 2015, de 180,48 mii lei în anul 2016 şi de 254,82 mii lei în anul 2017.
 • Cheltuielile pentru Asigurari si asistenta sociala au fost de 569,24 mii lei în anul 2015, de 937,44 mii lei în anul 2016 şi de 1.040,17 mii lei în anul 2017.
 • Cheltuielile pentru Locuinte, servicii si dezvoltare publica au fost de 2.793,83 mii lei în anul 2015, de 3.370,38 mii lei în anul 2016 şi de 1.610,21 mii lei în anul 2017.
 • Cheltuielile pentru Protectia mediului au fost de 333,65 mii lei în anul 2015, de 493,15 mii lei în anul 2016 şi de 536,84 mii lei în anul 2017.
 • Cheltuielile pentru transporturi au fost de 318,64 mii lei în anul 2015, de 120,29 mii lei în anul 2016 şi de 363,31 mii lei în anul 2017.

Cele șase săptămâni de audit au adus, firesc, și o serie de abateri, unele extrem de grave. Menționăm că numele societăților citate în raportul de audit a fost protejat.

Prima abatere: „umflarea bugetului” pe baze nereale!

Abaterea nr.1

Insectorii auditori au constat abateri cu privire la fundamentarea pentru anul 2017 a veniturilor fără a se ține cont de gradul de realizare a veniturilor proprii programate prin bugetele anilor 2016 și 2017. Gradul de realizare de către UATM Mangalia a veniturilor proprii, calculat ca raport între veniturile proprii încasate şi veniturile proprii programate a fost de 55,92% în anul 2017 și de 65% în anul 2016. La nivelul UATM Mangalia deși la partea de venituri proprii bugetul a fost fundamentat inițial cu suma de 52.137.200 lei, rectificarea definitivă a prevăzut venituri proprii în sumă de 99.845.162 lei.

Inspectorii arată, drept principal vinovat de situație, lipsa unei proceduri și exercitarea superficială a controlului intern managerial. Efectul, respectiv consecinţele economico-financiare, sociale etc. generate de deficienţele constatate constau în fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe baze nereale, prin supradimensionarea cheltuielilor bugetare concomitent cu supradimensionarea veniturilor proprii ale bugetului local și angajarea de cheltuieli fără a avea surse de finanţare.

Concluziile echipei de audit: la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli nu s-au avut prevederile legale în materie, și nici nu s-au aplicat măsuri de creștere a gradului de încasare a veniturilor bugetului local, contrar prevederilor legii nr.273/2006.

Abaterea nr. 2

S-au constatat abateri cu privire la nerespectarea principiilor de execuție bugetară pentru anul 2017, prin înregistrarea de plăți restante. De asemenea, s-a constatat că nu s-a prezentat în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală.

S-a mai constatat că pe parcursul anului 2017 și până la zi entitatea nu a diminuat lunar volumul arieratelor cu cel puţin 5%, calculat la soldul lunii anterioare.

Consecinţele economico-financiare, sociale etc. generate de deficienţele constatate: la rectificările bugetare din cursul anului 2017 nu s-au redimensionat cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor cu consecință asupra respectării principiilor execuției bugetare, existând riscul ca entitatea să intre în criză financiară.

Concluziile echipei de audit: la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli nu s-au avut în vedere prevederile legale în materie, și nici nu s-au aplicat măsuri de reducere a arieratelor prin redimensionarea cheltuielilor în raport cu gradul de colectare a veniturilor, contrar prevederilor Legii nr.273/2006

Abaterea nr. 3

Evidenţa activităţilor economice din asocierea UATM Mangalia cu diverşi parteneri, se ţine în contul 411 Clienţi şi nu în contul 483 „Decontari din operatiuni in participatie”, analitic distinct pe fiecare coparticipant, aşa cum prevăd reglementările contabile. De asemenea, Nu au fost evidențiate în contul 461 „Debitori” în vederea recuperării, sumele de încasat de la beneficiarii utilităților consumate, în locuințe sociale, locuințe ANL și altele și care au fost facturate de furnizorii acestora către UATM Mangalia.

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate – 1.039.252,81 lei, sume înregistrate în contul 483 „Decontări din operațiuni în participație” şi 445.736 lei sume înregistrate în contul 461 „Debitori”.

Consecinţele economico-financiare, sociale etc. generate de deficienţele constatateîntocmirea unor situaţii financiare care nu reflectă realitatea.

Concluziile echipei de audit: abaterile s-au produs pe fondul nerespectării prevederilor legii contabilității nr.82/1991 și au fost remediate pe parcursul desfășurării auditului

Abaterea nr. 4

S-au constatat abateri cu privire la evidențierea, urmărirea și încasarea veniturilor din proprietate, provenite din concesionarea și închirierea domeniului public și privat al UATM Mangalia.

4.1 Astfel, nu au fost facturate în vedera încasării drepturile cuvenite reprezentând chirii aferente locuințelor sociale, locuințelor ANL, locuințelor de serviciu și terenurilor sociale. În timpul controlului au fost emise facturi în valoare de 535.632 lei.

4.2 De asemenea, din verificarea evidenţei analitice a drepturilor de încasat din contractele de asociere s-a constatat că sumele înscrise ca obligaţii de plată nu sunt în toate cazurile corecte.

4.3 Nu au fost luate toate măsurile pentru încasarea redevențelor și a chiriilor aferente bunurilor din domeniul public și privat al municipiului date în concesiune sau închiriere și deși persoanele în cauză nu și-au îndeplinit obligațiile de plată pe perioade mari de timp, iar în contractele respective existau clauze de reziliere a acestora în caz de neplată, nu s-au luat măsuri de reziliere.

4.4 În perioada 2010-2015, au fost facturate și încasate de către fostul ADPP, și ulterior de fostul SPAS (ordonatori terțiari de credite în subordinea UATM), chirii aferente locuințelor din domeniul public și privat al UATM MANGALIA, care în fișele de calcul conțineau TVA, deși fostul SPAS nu a fost plătitor de TVA. Situația a fost reglementată după anul 2015.

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate: 3.321.576 lei reprezentand venituri din proprietate, nefacturate si neincasate:

– chirii aferente locuințelor sociale, locuințelor ANL, locuințelor de serviciu și terenurilor sociale nefacturate si neincasate, în valoare de 535.632 lei.

– neaplicarea clauzelor de reziliere a contractelor de concesiune și închiriere pentru neplata obligațiilor referitoare la plata redevențelor și a chiriilor în valoare totala de 2.785.944 lei.

– valoarea TVA-ului facturat și încasat aferent chiriilor locuințelor din domeniul public și privat al UATM MANGALIA, nu poate fi estimat.

Cauzele care au condus la apariţia deficienţelor constatate, spun auditorii, constau în lipsa unei proceduri, a unui circuit al documentelor și exercitarea superficială a controlului intern managerial.

Totodată, informaţiile cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi alte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată de entitate sunt eronate.

Concluziile echipei de audit: evidențierea, urmărirea și încasarea veniturilor din proprietate, provenite din concesionarea și închirierea domeniului public și privat al UATM Mangalia, nu este în măsură să asigure o administrare eficientă a bunurilor în cauză.

Abaterea nr. 5

5.1 S-au constatat abateri cu privire la modalitatea de stabilire a impozitelor pe proprietate, precum și în ceea ce privește stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor datorate bugetului local din impozitul pe clădiri si pe teren.

Astfel, s-a constatat ca pentru constructiile receptionate pe baza de PVRTL, în perioada 2014-2016, un numar de 97 titulari, nu figureaza inscrisi in matricola cladiri; iar pentru imobilele receptionate cu PVRTL in anul 2017, din intersectarea bazelor de date a rezultat ca un numar de 34 titulari, nu figureaza inscrisi in matricola impozit cladiri.

5.2 Au fost verificate de către o echipă de control din cadrul aparatului primarului, cu atribuții in scopul stabilirii stadiului fizic actual al construcțiilor edificate pe baza autorizatiilor de construire emise și s-a întocmit un proces verbal în vederea determinării impozitului pe clădire

aferent datorat de fiecare din persoanele identificate, urmând ca finalizarea lucrărilor să fie monitorizată în vederea respectării prevederilor Legii nr.50/1991 și ale Legii nr.10/1995.

5.3 entitatea a calculat eronat impozitele pe proprietate, fiind identificate patru situații in care imobilele situate la adresa: Mun.Mangalia, str. Horia, Closca si Crisan, au fost incadrate eronat in zona „A” in loc de zona „C”. Pentru anul 2017, grila de impozitare pentru terenurile curți construcții a fost stabilita prin HCL nr.114/21.12.2016 privind impozitele si taxele locale, iar pentru anul 2018, grila de impozitare pentru terenurile curti constructii a fost stabilita prin HCL nr.220/21.12.2015 privind impozitele si taxele locale.

5.4 Există trei agenți economici care au desfășurat activități portuare pe raza UATM MANGALIA, respective și care utilizează atât clădiri, cât și terenurile ocupate de clădiri, care nu sunt de natura infrastructurii portuare si pentru care se datoareaza impozit sau taxa pe cladire, respectiv taxa pe teren, in calitate de persoane juridice, utilizatori finali.

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate – este data de suma totala a abaterilor de 163.594 lei, din care venituri nestabilite si neincasate in suma estimativa de 114.200 lei .

Lipsa exercitării controlului intern pe linia stabilirii și urmăririi veniturilor fiscale de natura impozitului pe clădiri, lipsa unei proceduri de lucru care sa asigure corelarea informatiilor dintre compartimentele Urbanism si Impozite si taxe, coroborate cu lipsa inspectării în teren a situației imobilelor pentru care autorizația de construire a expirat, sau pentru care nu s-a declarat corespunzător tipul de clădire rezidențială, nerezidențială sau mixtă, au concurat la producerea abaterilor descrise mai sus. Totodata, neaplicarea riguroasa a prevederilor Codului Fiscal, concomitent cu fundamentarea pe baze nereale a bugetului de venituri si cheltuieli, au condus la elaborarea si aprobarea de catre autoritatea deliberativa, a unei hotarari a Consiliului Local care a generat plati nejustificate de impozite si taxe, din partea unor locuitori ai UATM MANGALIA.

Efectul neregulilor constatate – Neîncasarea de venituri fiscale la bugetul local, din impozitul pe clădiri si pe terenul ocupat de cladiri, cu impact în fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli și în stabilirea gradului de încasare a veniturilor realizate de UATM MANGALIA, în perioada auditată.

Abaterile s-au produs pe fondul nerespectării prevederilor HCL nr.220/21.12.2015 privind impozitele si taxele aplicabile în Municipiul Mangalia, Legii nr.50/1991, OG nr.28/2008, Legii nr. 227/2015, HG nr. 1/2016, OG nr.92/2003, Legii nr.273/2006.

Abaterea nr. 6

Din verificarea evidenţei analitice a drepturilor de încasat din contractele de asociere s-a constatat că sumele înscrise ca obligaţii de plată nu sunt în toate cazurile corecte. Dintre acestea, menţionăm:

6.1. Deşi o societate, la finele anului 2017, figurează cu rest de plată faţă de bugetul local în valoare de 1.504.024 lei, debitul real al acesteia este de 297.409 lei, cu 1.206.615 lei mai puţin, decat prevederile contractului de asociere nr. 5179/21.12.2004.

6.2. În ceea ce priveşte obligaţiile de plată aferente contractului de asociere nr.1331/11.04.2005 cu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx P.F.A., acesta figura în evidenţele UATM Mangalia cu un sold final nefacturat în sumă de 153.833,57 lei.

6.3. Referitor la obligaţiile faţă de bugetul local ale LAxxxxxxxxxxxx SRL, și ale xxxxxxxxxxx S.R.L în cazul acestora contractele de asociere au iar după încetarea lor SPADPP Mangalia nu a mai emis facturi.

Pentru perioada 01.02.2016–31.12.2016 urmează să se emită decizie de impunere privind calcularea taxei pentru ocuparea domeniului public, iar începând cu 01.01.2017 și până în prezent să se factureze contravaloarea lipsei de folosință a terenului aferent contractului de asociere.

În timpul controlului au fost înregistrate obligaţii şi emise înştiinţări faţă de cei doi asociaţi menţionaţi mai sus, în valoare totală de 11.496 lei pentru LAxxxxxxxxxxxxx SRL, şi 15.735 lei pentru xxxxxxxxxxxxxxxx S.R.L.

Prin prisma aspectelor prezentate ca abateri, mentionam ca au fost identificati agenti economici cu care entitatea s-a asociat pentru realizarea unui obiect de activitate, care in fapt, nici pana la data prezentului audit, nu s-a mai realizat.

Astfel,

6.4. CONTRACTULUI DE ASOCIERE nr.609/16.05.2003 a fost încheiat cu ASOCIATIA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MANGALIA, deși conform informațiile primite de la DSVSA CONSTANTA, rezultă că xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” Mangalia nu se gaseste in situatia catagrafiei unitatilor inregistrate sau autorizate sanitar veterinar, deci nu este autorizat de catre DSVSA CONSTANTA, sa desfasoare activitatile pentru care a realizat asocierea.  De asemenea, pe o suprafata de teren care facea parte din suprafata totală care a facut obiectul contractului de asociere s-a edificat o constructie de catre SC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SRL, care, la randul sau a incheiat un contract de asociere cu UATM MANGALIA, in scopul realizarii tot a unui centru de colectare a pestelui, realizându-se astfel, o suprapunere a obiectului contractelor de asociere, pe suprafete diferite, care in final nu s-au concretizat asa cum era prevazut la incheierea contractelor de asociere, iar entitatea auditată nu si-a urmarit interesele patrimoniale.

Contravaloarea sumei minime de plata datorată UATM MANGALIA, prevăzută în fiecare din cele două contracte de asociere respectiv prețul pe metru pătrat de teren pus la dispozitia agentilor economici este infim respectiv de 0.70 euro/mp/an si de 0.059 euro/mp/luna) astfel incat nu se justifica aceasta modalitate de exploatare a unui bun apartinand domeniului public. Practic, singurii beneficiari ai asocierii au fost agentii economici mentionati care au desfasurat activitati specifice, autorizate sau nu, in scopul obtinerii de profit.

In plus, s-a constatat ca pentru multi dintre agentii economici asociati ai UATM MANGALIA, nu s-a mai realizat monitorizarea derularii contractelor, mai ales ca entitatea inca nu a finalizat procesul de preluare a tuturor creantelor si datoriilor gestionate de SERVICIUL ADPP MANGALIA, care a gestionat toate contractele care au avut ca obiect modul de utilizare a bunurilor din domeniul public si privat al UATM MANGALIA. Exemplificam in acest sens situatia contractelor de asociere incheiate cu SC xxxxxxxxxxxxxxxxxx SRL si cu PFA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Aceste abateri s-au produs si din cauza preluarii anevoioase a patrimoniului SPADPP, institutie cu personalitate juridica care s-a desfiintat si a fost preluat in organigrama UATM MANGALIA, lipsa nominalizarii unei persoane care sa monitorizeze contractele de asociere incheiate de entitate, exercitarea superficială a controlului intern managerial in scopul atragerii veniturilor proprii la bugetul local.

Din analiza documentelor puse la dispoziție se constată că nu au fost emise facturi fiscale pentru sumele datorate de aceste societăți, stabilite in cote procentuale aplicate profitului realizat de respectivii agenti economici, conform clauzelor contractuale, dar fara a se verifica situatia economica a societatilor in cauza si deconturile ce trebuiau intocmite de asociati, astfel incat, a rezultat ca in multe cazuri, nici macar suma minima datorata de asociat, prevazuta a fi virata la bugetul UATM MANGALIA, nu a fost virata si incasata.

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate:

– obligații de plată înregistrate eronat în evidența instituției, aferente contractelor de asociere, în valoare de 1.387.679 lei;

– venituri neincasate care nu au fost urmarite din cauza lipsei monitorizarii respectarii caluzelor contractuale si neintocmirii deconturilor asocierii si, ca atare, nu au putut fi estimate.

Cauzele acestei serii de abateri? Le enumeră chiar auditorii: personal de specialitate insuficient care sa monitorizeze derularea contractelor; lipsa nominalizarii unei persoane care sa monitorizeze contractele de asociere incheiate de entitate din punct de vedere al intocmirii decontului asocierii, concomitent cu realizarea obiectului asocierii; neefectuarea periodica a analizei asocierilor incheiate pentru din punct de vedere al naturii juridice a modului de transmitere a utilizarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al UATM MANGALIA catre terte persoane; precum si exercitarea superficială a controlului intern managerial.

Aceste abateri s-au produs și din cauza preluarii anevoioase a patrimoniului SPADPP, institutie cu personalitate juridica care s-a desfiintat si a fost preluat in organigrama UATM MANGALIA.

Efectul acestor nereguli – Neîncasarea de venituri din asocieri pentru exploatarea unor bunuri aparținand bugetului local al UATM MANGALIA, prin nefacturarea și neurmărirea acestor venituri, precum și din taxa pe teren; prejudicierea bugetului local prin neîncasarea sumelor datorate Primăriei din contractele de asociere incheiate.

Abaterea nr. 7

Referitor la stabilirea, urmărirea și încasarea impozitului pe mijloace de transport s-a constatat că există persoane care deși dețineau autoturisme în proprietate, nu figurau înregistrate în evidența fiscală a entității precum și contribuabili care nu erau înregistrați în evidența fiscala a entității, desi figurau ca detinatori de ambarcațiuni de agrement înmatriculate la Căpitănia Constanța, Căpitănia Mamaia și la Oficiul de Căpitănie Tomis.

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate – 15.008 lei

Inspectorii arată drept vinovați lipsa exercitării controlului intern pe linia stabilirii și urmăririi veniturilor fiscale de natura impozitelor datorate pe mijloacele de transport detinute in proprietate, lipsa unei baze de date furnizată de ANR în scopul identificării proprietarilor de ambarcațiuni nedeclarați, precum și personalul insuficient pentru efectuarea unor inspecții fiscale în vederea stabilirii situației fiscale a contribuabililor.

Toate neregulile au dus la diminuarea veniturilor fiscale ce trebuiau încasate la bugetul local al UATM MANGALIA, cu impact în fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Circul Orlando, un foileton rămas în… coadă de pește!

Abaterea nr. 8 (referitoare la amplasarea Circului Orlando la Saturn)

S-au constatat abateri cu privire la stabilirea, urmărirea și încasarea unor impozite si taxe datorate de agentii economici care desfasoara activitati de agrement pe durata sezonului estival. S-a verificat modul de stabilire, urmarire si incasare a impozitelor si taxelor datorate de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, amplasat in sezonul estival 2016, in statiunea Saturn. S-a constatat că entitatea nu si-a protejat interesele patrimoniale, intrucat nu s-a procedat la încheierea unui contract, în care sa se stabileasca obligațiile xxxxxxxxxxxxxxxxx, in ceea ce priveste utilitatile consumate, precum si eventualele depășiri ale limitelor proprietății private si ocuparea abuzivă a domeniului public. Entitatea nu a incasat, in anul 2016, niciun leu din impozitul pe spectacole, singura sumă plătită pe 881 lei, aferentă anului 2015. În concluzie, rezultă că nefiind încheiat un contract, UATM MANGALIA nu a realizat venituri din chirii, din impozite pe spectacole si din utilitățile consumate de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Efectul, respectiv consecinţele economico-financiare, sociale etc. generate de deficienţele constatate: neîncasarea de venituri fiscale la bugetul local, cu impact în fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli și în stabilirea gradului de încasare a veniturilor realizate de UATM MANGALIA

 1. e) concluziile echipei de audit: Abaterile s-au produs pe fondul încălcării următoarelor acte normative: Legea nr. 227/2015 Codul fiscal, HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, OG nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală,

Abaterea nr. 9

Entitatea nu a respectat prevederile legale privind efectuarea inventarierii patrimoniului la data de 31.12.2017, cu scopul prezentarii situatiei elementelor bilantiere, astfel incat, nici la data prezentului audit, nu se cunoaste care este situatia reală și fidelă a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute cu orice titlu.

Lipsa controlului intern managerial, pe fondul necorelării resurselor materiale cu timpul alocat operațiunii de inventariere anuală, așa cum prevăd actele normative în vigoare, ar fi cauzele principale ale neregulilor constatate, efectul fiind prezentarea eronata a imaginii patrimoniului detinut de UATM MANGALIA la data de 31.12.2017, avand implicatii si in ceea ce priveste fundamentarea masei impozabile si actualizarea datelor prezentate in Registrul agricol.

Concluziile echipei de audit: Abaterea s-a produs pe fondul nerespectării prevederilor Legii nr.82/1991 și OMFP nr.2861/2009, a Legii nr.213/1998 și a Legii nr.230/2006

Abaterea nr. 10

 1. a) Au fost angajate și plătite cheltuieli, care nu sunt legate de activitatea entității și care reprezintă utilități consumate, în locuințe sociale, locuințe ANL și altele și care au fost facturate de furnizorii acestora către UATM Mangalia.
 2. b) valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate este de 736,39 lei.
 3. c) descrierea cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia deficienţelor constatate:

– persoanele în cauză nu au contoare proprii, iar evidenţa debitelor este ținută extracontabil și nu este înregistrată in contabilitate în vederea urmăririi și încasării ;

– lipsa controlului intern asupra modului de urmărire a debitorilor și inexistenţa unor proceduri de lucru interne cu privire la această activitate.

 1. d) efectul, respectiv consecinţele economico-financiare, sociale etc. generate de deficienţele constatate: efectuarea unor plăți pentru activități care nu sunt aferente UATM Mangalia, fără să se înregistreze în contabilitate urmărirea recuperării acestora de la fiecare persoană fizică în parte
 2. e) concluziile echipei de audit: Abaterea s-a produs pe fondul nerespectării prevederilor Legii nr.273/2006

Cheltuielile cu avocații încep să devină istorice încă din 2017!

Abaterea nr. 11

 1. a) Au fost angajate și plătite cheltuieli cu servicii de asistență juridică, fără a parcurge etapele stabilite prin OUG nr.26/2012, în sensul fundamentării cazurilor temeinic justificate pentru care se impune contractarea unor astfel de servicii și supunerii aprobarii cheltuielilor necesare de efectuat in anul 2017, de catre autoritatea deliberative.
 2. b) valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate este de 512.972,68 lei si reprezinta servicii juridice angajate ineficient.
 3. c) crearea unui impact în cheltuirea eficientă a fondurilor publice pentru contractarea serviciilor juridice, în sensul că, nejustificarea temeinică a situațiilor care impun efectuarea unor astfel de cheltuieli, poate lăsa loc de interpretare, cu atât mai mult cu cât aprobarea acestui gen de cheltuieli trebuie sa fie dată de autoritatea deliberativă.

Abaterea nr. 12

 1. a) UATM MANGALIA a angajat cheltuieli de ecarisaj cu diverși agenți economici, atât în mod direct, cat și prin intermediul Serviciului Public de Asistență Socială, efectuand în favoarea acestora plăți în sumă totală în perioada 2014 – 2017, de 988.878 lei din care în anul 2017 de 133.540,07 lei, fără a respecta prevederile cadrului legal aplicabil acestui domeniu de activitate, respectiv OUG nr.155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.
 2. b) valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate plăți nelegale pentru servicii de ecarisaj, în perioada 2014 – 2017, de 988.878 lei, din care efectuate în anul 2017, în valoare totală de 133.540 lei.
 3. c) descrierea cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia deficienţelor constatate: necunoașterea sau aplicarea eronata a legislației specifice gestionării câinilor fără stăpân, precum și exercitarea superficială a controlului intern managerial.
 4. d) efectul, respectiv consecinţele economico-financiare, sociale etc. generate de deficienţele constatate: prejudicierea bugetului local cu contravaloarea serviciilor de ecarisaj contractate și plătite, cu încălcarea prevederilor legislației specifice și pentru care nu există asigurarea că au fost prestate conform fiecărei activități decontată și menționată în procesele verbale si deconturile anexate la facturile emise
 5. e) concluziile echipei de audit: Abaterea s-a produs pe fondul nerespectării prevederilor OUG nr.155/2001, OG nr.119/1999, OMFP nr.1792/2002

Angajați ai primăriei ar fi încasat bani europeni, deși nu meritau!

Abaterea nr. 13

 1. a) Entitatea nu a procedat, in toate cazurile, la stabilirea atributiilor specifice, in fisele de post intocmite pentru angajatii entitatii care au fost nominalizati in echipele de proiect, ca urmare a derularii de catre entitate a unor proiecte finantate din fonduri europene
 2. b) valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate – nu se poate cuantifica
 3. c) descrierea cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia deficienţelor constatate: nerespectarea prevederilor legale cu privire la efectuarea cheltuielilor bugetare care trebuie să se facă numai pe bază de documente justificative.
 4. d) efectul, respectiv consecinţele economico-financiare, sociale etc. generate de deficienţele constatate: există riscul angajării, lichidării, ordonanțării si plății unor sume necuvenite, cu titlul de remunerație pentru calitatea de membru în echipa de proiect.
 5. e) concluziile echipei de audit: Abaterea s-a produs pe fondul nerespectării prevederilor Legii nr.273/2006, OMFP nr.1792/2002, OG nr.119/1999

Abaterea nr. 14

 1. a) Entitatea nu a înregistrat și nu a virat către Fondul de Mediu, obligațiile care îi reveneau, conform prevederilor art. 9 din OUG nr. 196/2005, aferente anului 2017.

În timpul controlului, s-a procedat la calculul contribuției datorate (respectiv 50 lei/tonă pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare., rezultând obligații față de Fondul de mediu aferente anului 2017, în valoare de 17.143 lei.

 1. b) valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate – 143 lei.
 2. c) descrierea cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia deficienţelor constatate: nerespectarea prevederilor legale cu privire la obligațiile ce îi revin față de fondul de mediu
 3. d) efectul, respectiv consecinţele economico-financiare, sociale etc. generate de deficienţele constatate: Neconstituirea veniturilor fondului de mediu conform prevederilor legale.
 4. e) concluziile echipei de audit: Abaterea s-a produs pe fondul nerespectării prevederilor OUG nr.196/2005.

Sume exorbitante, împrumutate de-a lungul anilor de către Primăria Mangalia!

Acțiunea inspectorilor Curții de Conturi a mai vizat, printre multe alte aspecte, controlul legalității contractării sau garantării, utilizării și rambursării finanțărilor rambursabile la nivelul UATM Mangalia.

Referitor la respectarea prevederilor legale privind contractarea sau garantarea de împrumuturi interne sau externe pe termen scurt, mediu și lung, pentru realizarea de investiții publice de interes local, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale controlul reține următoarele:

Potrivit prevederilor art.61 alin.(1) și (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia, ,,consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne sau externe pe termen scurt, mediu și lung, pentru realizarea de investiții publice de interes local, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale, numai cu avizul prealabil al Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale”, în perioada auditată, la nivelul Municipiului Mangalia existau contractate următoarele finanțări:

– Contract de credit nr. 40/6820 din 25.07.2006 – finanțator BCR SA;

– Contract de leasing nr. 97/10.04.2012- finanțator AGER LESSING INF SA;

– Contract: RQ17125159918090 din 28.12.2017- Împrumut CEC BANK S.A.prin SUCURSALA CONSTANTA

 1. Cu privire la avizarea și aprobarea finanțării în baza căreia a fost încheiat Contractul de credit 40/6820 din 25.07.2006 cu BCR SA , se constată că Ministerul Finanțelor Publice – Cabinet Secretar de Stat – cu adresa nr.598807/11.05.2010, înregistrată la Primăria Municipiului Mangalia sub nr.70419/13.05.2010, a comunicat primarului faptul că, prin Hotărârea nr.405/06.07.2006, Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale a avizat contractarea de către Municipiul Mangalia, județul Constanța, a unei finanțări rambursabile în valoare de 15.000.000 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local, în baza căreia a fost încheiat Contractul de credit 40/6820 din 25.07.2006 cu BCR SA.

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, prin Hotărârea nr.1853 din 14 ianuarie 2011, înregistrată la Primăria Municipiului Mangalia sub nr. 3196/24.01.2011, a autorizat efectuarea de trageri, în anul 2011, în valoare de 2.792.031,06 lei din finanțarea rambursabilă acordată de BCR SA, (în baza Contractului de credit 40/6820 din 25.07.2006), din care suma de 2.054.858,27 lei pentru asigurarea cofinanțării proiectului RO 2006/18-147.04.01.01.01.03.16 „Turism balnear și de agrement Mangalia”, care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin programul PHARE 2006.

Contractul nr. 40/6820/25.07.2006 încheiat cu Banca Comercială Română în valoare de 15.000.000 lei a fost aprobat de autoritatea administrației publice locale prin HCLM nr. 29/06.02.2006.

Împrumutul a fost garantat cu veniturile reprezentând, impozit pe venit și câștiguri din capital, impozite și taxe pe proprietate, precum și veniturile obținute din valorificarea unor bunuri, așa cum rezultă din Acordul de Garantare încheiat între Consiliul Local Mangalia și xxxxxxxxxxxxxxxxxx sub nr. 40/6820/25.07.2006.

 1. Cu privire la avizarea și aprobarea finanțării în baza căreia a fost încheiat Contractul de leasing nr. 97/10.04.2012- finanțator xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SA, reiese că Ministerul Finanțelor Publice – Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică – cu adresa nr.612280/12.09.2011, înregistrată la Primăria Municipiului Mangalia sub nr.36152/19.09.2011, a transmis primăriei originalul Hotărârii nr.2069/09.09.2011, emisă de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, prin care s-a avizat favorabil contractarea de către Municipiul Mangalia, județul Constanța a unei finanțări rambursabile de tip leasing financiar în valoare de 1.104.467,83 EUR pentru achiziționarea unor echipamente și aparatură medicală pentru Spitalul Municipal Mangalia, finanțarea rambursabilă urmând a fi utilizată integral în anul 2012.

Contractul de leasing nr. 97/10.04.2012– finanțator xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SA a fost aprobat de autoritatea administrației publice locale prin HCLM nr.184/23.12.2010. Garanția a constituit-o bunurile achiziționate în leasing.

 1. Cu privire la Contractul de împrumut RQ17125159918090 din 28.12.2017, cu xxxxxxxxxxxxxS.A.prin SUCURSALA CONSTANTA.

Prin Hotărârea nr. 5270/19.12.2017, Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale a avizat contractarea de către Municipiul Mangalia, județul Constanța, a unei finanțări rambursabile.

Contractul respectiv, în valoare de 60.341.185 lei a fost aprobat de autoritatea administrației publice locale prin HCLM nr. 155/24.11.2017.

Împrumutul a fost contractat pentru efectuarea de lucrări de investiții, respectiv „Executie Zona Promenada” Soseaua Constantei zona pietonala-Piata Republicii-Aleea Teilor-zona 1-Piata Republicii si pietonal comercial str Constanta -Sistematizare pe Verticala Cartier Dobrogea II –

-Alimentare cu Apa, Canalizare Menajera si Pluviala Cartier Dobrogea II -Sistematizare pe verticala Municipiului Mangalia”

-„Callatis -Istorie la Malul Marii Negre, Masuri de Conservare, Restaurare si Valorificare a Patrimoniului Cultural al Municipiului Mangalia, Zidul de Incinta al Cetatii Callatis(latura de nord-tronson est)-zidul romano bizantin si Basilica Siriana -Reabilitare Casa de Cultura Mangalia”-

-„Reabiliarea fatadelor, a picturii murale exterioare si imterioare, consolidarea structurii de rezistenta, sistematizarea curtii, refacerea imprejmuirii, reabilitarea tuturor instalatiilor si construire lumanarar pentru Biserica Sf. Mare Mucenic Gheorghe”

Împrumutul a fost garantat cu veniturile reprezentând, impozit pe venit și câștiguri din capital, impozite și taxe pe proprietate, precum și veniturile obținute din valorificarea unor bunuri, așa cum rezultă din Acordul de Garantare încheiat între Consiliul Local Mangalia și CEC BANK.

Documentația, pe care unitatea administrativ-teritorială a depus-o în vederea obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cuprinde și situația privind determinarea gradului de îndatorare a bugetului local al respectivei unități administrativ-teritoriale;

Potrivit legislației în vigoare, gradul de îndatorare s-a calculat, luându-se în considerare veniturile prevăzute la art.5 alin.(1) lit.a din Legea nr.273/2006, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, prevăzute la art.29 din aceeași lege;

Conform art.63 alin.(4), (43), (5), (51) din Legea nr.273/2006, gradul de îndatorare trebuie să nu depășească 30%, în condițiile în care nu se ia în considerare serviciul anual al datoriei publice aferent finanțărilor rambursabile contractate și/sau garantate de unitatea administrativ-teritorială pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și postaderare de la Uniunea Europeană, precum și serviciul anual al datoriei publice aferent împrumuturilor refinanțate, în cazul împrumuturilor pentru refinanțarea datoriei publice locale;

Așa cum rezultă din conturile de execuție buget local-venituri pe anii 2016 și 2017, veniturile proprii care au stat la baza calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unității administrativ-teritoriale, au fost următoarele: 49.824 mii lei în 2016 și 54.661 mii lei în 2017 .

S-a respectat încadrarea în limita prevăzută la art.5 alin. (1) lit.a) din Legea nr.273/2006, respectiv de 30 % din totalul veniturilor, în condițiile în care nu s-a luat în considerare serviciul anual al datoriei publice după cum urmează:

– la 31.12.2016 limita de îndatorare 30% din venituri proprii a fost în sumă de 14.947 mii lei (venituri proprii 49.824 mii lei x 30%); Serviciul anual al datoriei publice locale a fost în sumă de 12.274 mii lei, fiind compusă din însumarea rambursarii (11.599 mii lei), a dobânzilor (714 mii lei) și comisioane 163 mii lei);

– la 31.12.2017 limita de îndatorare 30% din venituri proprii a fost în sumă de 16.398 mii lei (venituri proprii 54.661 mii lei x 30%); Serviciul anual al datoriei publice locale a fost în sumă de 2.136 mii lei, formată din rambursare (1.530 mii lei) dobânzi (444 mii lei) și comisioane 162 mii lei);

CONSTATĂRILE REZULTATE ÎN URMA ACŢIUNILOR DE VERIFICARE EFECTUATE LA ENTITĂŢILE SUBORDONATE

În cadrul acţiunii de audit finaciar desfăşurată la ordonatorul principal de credite, UATM MANGALIA, au fost solicitate şi verificate, în baza eşantionului stabilit, documentele ordonatorului terţiar de credite LICEUL TEORETIC „CALLATIS”, fiind constatate abateri pentru care a fost întocmită Nota de constatare nr.59./30.05.2018, iar la SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA a fost întocmită Nota de constatare nr.4229/25.05.2018, ambele Note constituind anexe la raportul de audit financiar incheiat la UATM MANGALIA.

LICEUL TEORETIC „CALLATIS”

În anul 2017, LICEUL TEORETIC „CALLATIS”, a beneficiat de credite bugetare în valoare totală de 5.090.139lei, pe care le-a utilizat în totalitate. Liceul deține active în valoare de 11.595.739 lei, și înregistra conform situațiilor financiare la 31.12.2017, datorii de 6.209.078 lei.

În anul 2017, conform execuției bugetare, entitatea a înregistrat cheltuieli de personal în sumă de 4.070.329 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii de 720.002 lei, cheltuieli de capital în valoare de 93.341 lei și ajutoare sociale pentru copiii de 9.769 lei.

În anul 2017, entitatea a obținut venituri din proprietate de 93.433 lei și alte venituri de 56.060 lei.

Urmare verificării transferurilor și a modului de justificare al acestora, s-au constatat abateri de la prevederile legale, după cum urmează:

– Cu privire la modul de evidențiere și gestionare a unor imobile (cladiri si terenuri) transmise de UATM MANGALIA în administrarea LICEULUI TEORETIC „CALLATIS” MANGALIA, s-a constatat ca unitatea de învățământ are înregistrate, în mod eronat, bunurile aparținând domeniului public, de natura constructiilor si terenurilor in soldul debitor al contului 212 „Constructii”, cu valoarea totala de 9.587.940,44 lei deși acestea sunt inregistrate în proprietatea și în bilanțul întocmit la nivelul UATM MANGALIA. De asemenea, entitatea nu a primit imobilele in baza unui contract cadru de administrare a respectivelor imobile, conform prevederilor art.112 alin.(1) și (2) din Legea învățământului nr.1/2011, cu completările ulterioare

– Referitor la modul de efectuare a inventarierii patrimoniului LICEULUI TEORETIC „CALLATIS” s-a constatat ca Procesul verbal de inventariere inregistrat sub nr.790/29.12.2017 este sumar intocmit și vizează numai activele fixe, fără a se proceda și la inventarierea celorlalte posturi bilanțiere, conform cerințelor OMFP nr.2861/2009.

– Entitatea a efectuat, in anul 2017, cheltuieli cu investitii, constând în achiziții licențe Microsoft Products and Services Agreement si Open License (Win Home si Office Pro Plus 2016), pentru un numar de 102 licente de calculator, fără ca până în prezent să achite factura emisă de furnizor. Entitatea nu a intocmit un Raport de receptie pentru mijloacele fixe, iar în anul 2018, nu si-a bugetat corespunzator cheltuielile aferente angajamentelor pentru investitii si, ca atare, nu a putut plati contravaloarea activelor fixe necorporale achizitionate, pe durata unui exercitiu financiar.

– Entitatea nu a respectat prevederile Legii nr.213/1998, in ceea ce priveste sumele care au fost încasate în baza unor contracte de închiriere a bunurilor proprietate publică transmise de UATM MANGALIA în administrarea LICEULUI TEORETIC |CALLATIS” MANGALIA.

Astfel, în anul 2017, entitatea a incasat venituri din chirii in valoare totala de 93.433 lei,din care nu a virat cota de 50%, respectiv 46.716 lei, catre UATM MANGALIA, până la data de 31.12.2017. De asemenea s-a constatat că pentru unii chiriasi, persoane juridice, se asigurăinchirierea gratuită, în timp ce pentru alți chiriași se percep tarife pe oră, conform unor HCL-uri emise de Consiliul Local Municipal Mangalia.

– Liceul Teoretic „Callatis” nu a stabilit si nu a virat la bugetul de stat „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate”, conform declarației ce trebuia depusă la finele anului 2017 în sumă de 2.361 lei.

– Entitatea a angajat și platit bunuri în valoare totala de 7.883,38 lei, pe care le-a dat în consum imediat și nu pe măsura ce se consumă materialele din magazie, in functie de necesitati, pe locuri de consum. De asemenea, s-a constatat ca angajarea cheltuielilor este evidentiata in contabilitate odata cu plata bunurilor si serviciilor, nerespectandu-se principiile contabilitatii de angajamente.

SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA

În anul 2017, SPITALULUI MUNICIPAL MANGALIA a beneficiat de credite bugetare în valoare totală de 2.006.257 lei, pe care le-a utilizat în totalitate.

În vederea verificării transferurilor și a modului de justificare al acestora, s-au verificat documentele aferente investiţiilor realizate de spital în anul 2017.

Au fost verificate contractele, situaţiile de lucrări în baza cărora au fost emise facturi de către furnizori şi documentele aferente recepţiilor. De asemenea, s-a verificat modul de înregistrare în contabilitate a lucrărilor de investiţii respective. Proiectele de angajamente legale din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice aferente obiectivelor de investiții, au fost transmise de către Serviciul verificarea și decontarea cheltuielilor publice din cadrul Trezoreriei Mangalia, conform OMFP nr.614/14.05.2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor art.4^2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și art.4 alin.(3).

În anul 2017, SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA a înregistrat venituri propriidin urmatoarele surse:

– chirii = 27.125,08 lei

– taxe spitaliceşti = 177.901,46 lei

S-a verificat modul de constituire şi virare a cotei de 50% din veniturile încasate din închirierea bunurilor domeniului public şi privat al statului aflate în administrare, să s-a constatat că a fost virată către UATM Mangalia suma cuvenită acesteia.

De asemenea s-a verificat și existența și funcționarea echipamentelor şi aparaturii medicale aferente dotării blocului operator şi a secţiei ATI din cadrul Spitalului Municipal Mangalia, achiziționată în leasing de către UATM Mangalia prin contractul nr.97/10.04.2012, în valoare de 1.102.902 euro, respectiv 4.935.693 lei.

S-a verificat de asemenea, modul de evidenţiere, urmărire şi încasare a plăţilor efectuate de spital pentru utilităţile care nu sunt aferente activităţii acestuia.

– Urmare controlului efectuat, s-a constatat că în curtea Spitalului Municipal Mangalia, există mai multe imobile, proprietăţi private care au fost alimentate cu energie electrică din rețeaua electrică de joasă tensiune aparținând spitalului. Astfel, facturile emise de ENEL aferente consumului de energie electrică cuprindeau și energia electrică consumată de utilizatorii în cauză iar prin plata acestora au fost angajate și plătite cheltuieli care nu sunt legate de activitatea entității.

În vederea recuperării de la consumatori a energiei electrice plătite pentru aceștia, s-a înregistrat în contabilitate, pe fiecare utilizator în parte, suma de bani datorată în funcție de consumul stabilit prin aparatele de măsură (contoare), montate la fiecare loc de consum și citite de angajații de specialitate ai spitalului. De asemenea utilizatorii respectivi au plătit în avans sume de bani constituite într-un „fond de rulment” și evidențiate în contabilitatea spitalului în contul 419 „Venituri în avans”.

La data controlului, existau obligații de plată pentru consum de energie electrică aferente utilizatorilor externi evidențiate în contul 461 „Debitori” în valoare de 19.540 lei și sume platite în avans, evidențiate în contul 419 „Venituri în avans”, în valoare de 7.207 lei.

Urmare unui control făcut de ANRE în data de 17.07.2017 și finalizat prin PV de constatare și sancționare a contravențiilor nr.48474/17.07.2017, au fost constatate o serie de abateri de la reglementările legale, pentru care, Spitalul Municipal Mangalia a fost sancționat cu amendă. Amenda a fost contestată la Judecătoria Mangalia care a admis acțiunea spitalului și a anulat amenda.

În final, auditorii au stabilit că valoarea cumulată a abaterilor identificate în exerciţiul financiar supus auditării este în sumă de 18.049.938,30 lei, din care:

 1. abateri care au generat prejudicii – în sumă de 1.446.947,39 lei, din care pentru anul 2017 – 579.276,39 lei
 2. abateri care au generat venituri suplimentare – în sumă de 664.840 lei 
 3. abateri financiar contabile – în sumă de 15.938.150,91 lei, din care suma de 9.738.242 lei, reprezintă abateri financiar-contabile reținute în sarcina ordonatorilor terțiari de credite din subordinea UATM MANGALIA 

editiadesud.ro 31.05.2021

29 mai 2021

Ioan Negrea, de la Mangalia, în SCANDAL cu soacra finului său

Filed under: Sudul litoralului — lucian visa @ 9:26

Ioan Negrea și Dan Moldovan au fost destul de apropiați în trecut, în afară de relația de rudenie, îi mai leagă și afacerile. Nașul Negrea și finul Moldovan dețin o firmă împreună, Naby Estival Maritimo SRL, înființată în 2019 pentru a pune mâna pe terenul de 800 mp situat în Portul Turistic Mangalia, pe care funcționează restaurantul Maritimo. Cei drept, în acte apare Negrea, nu și Moldovan, acesta fiind reprezentat în societate de soacra sa, Maria Ciuciumiș. Iată că fostul consilier Negrea pare să nu se mai înțeleagă asociata lui, din moment ce contestă o hotărâre a AGA a societății Naby Estival Maritimo SRL.

Naby Estival Maritimo SRL a fost înfiinţată în 2019 și deține restaurantul Maritimo din Portul Tomis, pe care l-a cumpărat de la SC LGV Invest Quality. Cea din urmă deținea și terenul, prin concesiune, de la Primăria Mangalia. Asociați sunt Ioan Negrea și Maria Ciuciumiș, soacra fostului consilier local Dan Moldovan, care este și finul lui Negrea. Iată că asocierea pare să nu mai funcționeze în parametrii normali, din moment ce Negrea se războiește cu firma pe care o administrează, în instanță, nemulțumit de o hotărâre AGA, hotărâre pe care o avea anulată. Potrivit unor surse, la mijloc ar fi vorba despre niște bani.

Finul Dan Moldovan, traseist politic

Finul Dan Moldovan, fost consilier local în Mangalia, nu s-a lecuit de politică! De la PD la PDL, apoi la PSD… până a ”parcat” la Pro România, din partea căruia a și candidat, la alegerile din septembrie 2020, pentru poziția de primar! Ah, să nu uităm că a fost şi prin PUR, dar asta ‘nu se pune’.

Moldovan a avut o relație bună cu Claudiu Tusac. În 2017, acesta i-a închiriat lui Dan Moldovan, de fapt, soacrei sale, terasa Bicaz din Olimp, obţinând, ulterior, şi bucata de plajă.

Cât despre Negrea, acesta s-a aflat în război cu firma pe care a înfiinţat-o în vremurile sale bune alături de fostul primar Mihai Claudiu Tusac. Cetăţeanul german Negrea are de recuperat un milion de euro de la societatea care făcea legea în Mangalia, intrată între timp în insolvenţă şi executată de mai mulţi creditori.

Mirela PASCAL, Replica 29.05.2021

27 mai 2021

Comunicatul Sindicatului Liber Navalistul cu privire la acțiunile de protest îndreptate împotriva concedierii a 228 de salariați Damen Mangalia

Filed under: Sudul litoralului — lucian visa @ 14:46

COMUNICAT

Sindicatul Liber Navalistul (SLN) informează membrii de sindicat că în data de 27.05.2021 între orele 16:30 şi 17:30 va organiza o actiune de pichetare desfasurată pe trotuarul din fața sediului SC Santierul Naval 2 Mai SA din strada Rozelor nr. 3, Mangalia, jud. Constanţa. La adunarea publică vor participa membrii Consiliului Director al SLN (20 de persoane).
SLN a depus documentele necesare pentru obținerea avizului privind desfășurarea acțiunii de pichetare.
Ieri, 26.05.2021 Comisia de avizare a adunarilor publice s-a întrunit și a aprobat desfașurarea acestei acțiuni în condițiile stabilite de Legea adunarilor publice nr. 60/1991 republicata și cu respectarea măsurilor prevăzute în Anexa nr. 3, pct. 19 din Hotararea nr. 531 din 10 mai 2021 privind prelungirea stării de alertă, respectiv limitarea numărului de participanți și respectarea măsurilor și a regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS CoV-2. Scopul adunării publice îl constituie manifestarea dezaprobării în legătură cu informatiile publicate in presa privind concedierea unui nr. de 228 de salariați din cadrul societății Damen Shipyards Mangalia SA, societate mixtă la care statul este acționar majoritar și deține pachetul majoritar de acțiuni (51%) prin S.N. 2 Mai S.A.
In data de 21.05.2021 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2035/21.05.2021
convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) SC Damen Shipyards Mangalia – S.A. pentru data de 24 iunie 2021, ora 15:30, la sediul societații și prin videoconferință, cu urmatoarea ordine de zi:

“1. prezentarea raportului Directoratului cu privire la situatia patrimoniala a societatii, insotit de observatii ale auditorilor interni si hotararea, in conformitate cu dispozitiile art. 153 24 din Legea nr. 31/1990, Legea societatilor, asupra masurilor vizand continuarea activitatii societatii sau dizolvarea acesteia si cu privire la reducerea capitalului
social;
2. aprobarea, in conformitate cu prevederile actului constitutiv, a disponibilizarii prin concediere
colectiva a 228 de salariati prin desfiintarea unui numar de 228 de posturi si reducerea numarului de personal corespunzator atributiilor necesare tipului de nave existent in portofoliul de comenzi al
societatii la aceasta data, urmare reducerii activitatii societatii, incepand cu data de 1 iulie 2021;
3. aprobarea, in conformitate cu prevederile actului constitutiv, a noii organigrame a societatii dupa concedierea colectiva; SLN a transmis în mod repetat sesizări către Ministerul Economiei în legătură cu situația încertă și precară cu care ne confruntăm, însă din păcate până la acest moment nu am primit niciun răspuns.
Vă informăm de asemenea că în luna iunie 2021, SLN va organiza un protest la sediul Ministerului Economiei, data va fi comunicată ulterior după obținerea avizelor desfășurării acțiunii de protest.
Îi reamintim public D-lui Ministru Claudiu Iulius Gavril Năsui că S.C. Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia care administrează participația de 51% din acțiunile DSMa este o societate cu capital majoritar de stat, aflată în portofoliul Ministerului Economiei și este responsabilitatea Domniei Sale să identifice soluții pentru acestă companie la care statul este actionar majoritar si care “nu merge bine” ca multe alte companii de stat și “să nu devină o altă companie de stat care a fost delăsată (ca să folosim un termen blând) și care a ajuns într-o situație financiară precară” (*citat preluat de pe pagina sa de Facebook)

editiadesud.ro

22 mai 2021

Fostul primar al Mangaliei, Claudiu TUSAC, a SĂRĂCIT și a plecat din țară!

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 16:07

După ce a ieșit din politică și a fost obligat la plata sumei de aproximativ 5 milioane de lei, reprezentând contravaloare prejudiciu cauzat în perioada în care a condus municipiul Mangalia, Claudiu Tusac a ajuns la sapă de lemn. Și-a dizolvat singura societate la care era acționar, la finele anului trecut. Potrivit unor surse, fostul edil n-ar mai locui în România, acesta începând o nouă viață în Belgia. Nici soția sa, Monica, nu o duce mai bine. Două firme le-a dizolvat, iar alte două sunt pe punctul de a avea aceeași soartă.

Claudiu Tusac a fost implicat, de-a lungul anilor, în mai multe afaceri, unele dintre ele conducându-le din spatele soției, Monica Grosu. SC Centrul Regional Medicina Muncii SRL, cu sediul în Galați, orașul natal al soției, a fost dizolvată, în urmă cu câteva luni.

Firma soției, MTC Atlantis City SRL, cu sediul în Jupiter, a avut în anul 2019 cifra de afaceri 0 și datorii de 1 737 900 lei. Iar Thalasso House SRL, deținută tot de Grosu, are activitatea întreruptă temporar. În 2019, a avut cifra de afaceri 0, profitul pe minus iar datorii în valoare de 958 984 lei.

Problemele lui Tusac au început să curgă în urmă cu ceva ani, după ce a pierdut primăria, între timp, și executorii i-au bătut pe ușă, din cauza unor datorii neachitate de firma sa, SC Centrul Regional Medicina Muncii SRL, și s-au accentuat atunci când instanța l-a obligat să plătească definitiv aproximativ 500.000 de lei, prejudiciu creat primăriei.

Unele surse ne-au declarat că nu l-au mai văzut prin Mangalia de vreo 7 ani, altele ne-au spus că s-a stabilit în America, iar, la un moment dat, ar fi fost și-n Belgia.

De ce a trebuit să achite Primăriei Mangalia aproximativ 500.000 lei?

Pe 29 decembrie 2016, Primarul Municipiului Mangalia, Cristian Radu, a emis Dispoziția nr 273 prin care s-a dispus constituirea comisiei și nominalizarea membrilor care urmează a stabili întinderea prejudiciilor semnalate ca urmare a acțiunii de verificare privind auditul financiar și contul anual de execuție bugetară pe anul 2012 efectuat de Curtea de Conturi. Pe 10 ianuarie 2017, comisia a emis Raportul nr 1082 prin care a stabilit persoanele vinovate și prejudiciile încercate anume: subvențiile aferente energiei termice livrate populației, ajutorul acordat unei persoane fizice, în valoare de 8800 lei, închirierea și plățile efectuate pentru publicitate, servicii de asistență juridică. Primăria susține că, în cursul anului 2013, reprezentanții Camerei de Comerț au efectuat un control la Primărie ce a avut ca obiect auditul financiar asupra contului anual de execuție pe anul 2012 emițând Decizia nr 55/12.06.2013.

Potrivit constatărilor, s-a reținut că neîndeplinirea de către fostul primar a mai multor atribuții care derivau din exercițiul funcției precum: emiterea în mod nelegal a dispoziției nr 908/2010, necomunicarea și nepunerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Local nr 7,8 și 52/2009, semnarea proceselor verbale de recepție aferente contractului de publicitate, suspendarea din funcție a juristului, încheierea contractelor de asistență juridică cu 2 avocați, printre care și Laurențiu Dumitrașcu. Tusac a invocat în instanță termenul de prescripție a dreptului la acțiune. Susține el, potrivit rolii, că prescripția a început să curgă de la data la care primăria a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba cât și pe cel care răspunde de ea. Fostul edil spunea că dispoziția de acordare a ajutorului în sumă de 8800 lei către M. A. este făcută de către el, dar nu își amintește cu exactitate condițiile acordării ajutorului, însă nu el este cel care nu a respectat dispozițiile legale. În calitate de primar, spunea el, nu poate întreprinde toate verificările necesare și se bazează pe verificarea compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei, or, el a emis dispoziția numai după ce toate compartimentele care aveau obligații legale să verifice dosarul au certificat că totul este legal. Așa cum am arătat într-una din edițiile anterioare, Tribunalul Constanța a admis acțiunea Primăriei Mangalia, în sensul că l-a obligat pe Tusac la plata sumei de 7.509.047,6. La Curtea de Apel, instanța a redus suma la 419.833,25 lei.

Mirela PASCAL, Replica 22.05.2021

21 mai 2021

CUM a încercat PRIMĂRIA Mangalia să CREASCĂ PREȚURILE locuințelor ANL!

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 16:08

UAT (Unitatea Administrativ Teritorială) Mangalia prin primar (Cristian Radu – n.r.) și Consiliul Local Mangalia au calitatea de pârâți într-un dosar, aflat în instanță, cu obiectul: obligaţia de a face. Mai exact, este vorba de faptul că reprezentanții Administrației Locale au refuzat să încheie un contract de vânzare cumpărare a unei locuințe ANL la prețul stabilit, pe motiv că, ulterior, au fost montate centrale termice. Instanța a admis cererea reclamantului și a obligat UAT Mangalia să încheie contractul. Decizia nu este definitivă și urmează a se judeca apelul.

Reclamanta din dosar, fiind vorba de o persoană fizică, o femeie, a arătat că are calitatea de chiriaș al unui imobilului ANL situat în Mangalia, în baza contractului de închiriere din 30.07.2010, în privința căruia a solicitat cumpărarea în 29.01.2020. Ulterior a fost admisă cererea nr.6670/29.01.2020 privind cumpărarea imobilului obiect al contractului de închiriere și aprobată vânzarea imobilului, prin HCL nr.116/30.04.2020, la prețul de 141.343,75 lei conform art.2 din hotărâre.

Însă, Primăria Mangalia, la scurt timp, a refuzat încheierea contractului de vânzare-cumpărare la prețul de vânzare menționat în HCL nr.116/2020, refuz motivat de faptul că la data de 12.05.2020 a fost depusă o altă reevaluare a imobilelor ANL care a stabilit o valoare de piață cu peste 10.000 euro mai mare decât cea stabilită prin HCL nr.116 din 30.04.2020. După 2 luni de la expirarea termenului prevăzut pentru încheierea contractelor de vânzare, UAT Mangalia a emis adresa din 3.08.2020 prin care i s-a adus la cunoștință că procedura de vânzare va fi reluată motivat de faptul că prețul nu a cuprins valoarea rezultată în urma reevaluării efectuată conform prevederilor legale și că finalizarea va fi materializată prin emiterea unui nou act administrativ, refuzând astfel vânzarea.

Primăria s-a apărat: au fost puse centrale termice

UAT Mangalia, prin primar, s-a apărat, precizând: ”Ulterior emiterii HCL 116/30.04.2020 dar anterior efectuării vânzării s-au înregistrat la data de 12.05.2020 rapoartele de evaluare întocmite in data de 31.03.2020 privind stabilirea valorii de inventar a imobilelor, care cuprind valori diferite de cele din hotărârile nominale de vânzare, ca urmare a includerii în preț și a centralelor termice, conform adresei ANL 13.03.2020. În atare situație, prețul stabilit inițial prin HCL 116/30.04.2020 nu mai este unul care reflectă valoarea reală și legală de vânzare”.

Instanța a analizat toate înscrisurile depuse și probele și a decis: ”Obligă pârâţii la încheierea contractului de vânzare cumpărare a imobilului , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Mangalia nr.116/30.04.2020 şi la preţul de vânzare stabilit prin hotărâre. Obligă pârâţii la plata către reclamant a sumei de 750 lei cheltuieli de judecată Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare”, potrivit minutei judecătorești a Tribunalului Constanța.

Decizia nu a fost definitivă și, pe 18.05.2021, a fost înregistrat apelul. Urmează să se stabilească termenul.

Liliana IONIȚĂ, Replica 21.05.2021

20 mai 2021

CNI construiește o bază sportivă în Mangalia cu FIRMA soțului unei CONSILIERE din PRIMĂRIE

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:39

Compania Națională de Investiții (CNI) plătește 5,6 milioane de lei pentru construirea unei baze sportive la Mangalia, iar una dintre firmele beneficiare este deținută de soțul unei consiliere din primărie. Într-o altă societate din contract găsim un fost asociat al Elenei Udrea.

CNI a atribuit pe 11 mai 2021 un contract pentru ”Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții Construcții de baze sportive proiect tip 1 – V2, încălzire cu gaz: „Construire de bază sportivă TIP 1, str. Șoseaua Constanței, nr. 18A, municipiul Mangalia, Județul Constanța”

Înțelegerea a fost semnată în urma unei proceduri simplificate de achiziție câștigată de asocierea de firme formată din TPS Engineering & Asociații SRL Timiș (lider, reprezentată de Costică Iulian Careja), Infloor Vest 2012 SRL Timiș (subcontractant cu 10%, reprezentată de Drăgan Zarin), CES Consulting Services SRL București (subcontractant cu 5%, reprezentant Ștefan Cătălin), Concrete & Design Solutions SRL București (reprezentant Alexandru Bogdan Fulga), Route Rodama SRL Vama Veche (subcontactant cu 20%, reprezentată de Jean Rotaru) și Constructim SA Timișoara (reprezentant Lucian Eugen Perescu).

Valoarea totală a contractului este de 5.599.450 lei, fără TVA.

Asociat cu Elena Udrea într-o firmă de transport feroviar

Foarte interesante în asocierea firmelor sus-menționate sunt două nume. Astfel, Jean Rotaru, patronul firmei subcontractante Route Rodama SRL din Vama Veche, este soțul Mihaelei Rotaru, consilier principal în Primăria Mangalia.

Pe de altă parte, Lucian Eugen Perescu, patronul firmei subcontractante Constructim SA, a fost asociat cu Elena Udrea în Tim Rail Cargo SRL din Dumbrăviaț, județul Timiș.

Andreea POPA, Replica 20.05.2021

19 mai 2021

Șperaclul Dăncilă

Filed under: Ştiri naţionale — lucian visa @ 14:44

V. Dăncilă, angajată consultant de BNR. Întâi am crezut că nu văd bine, pe urmă a apărut poza pe ecran. Marele sfetnic Vasilescu Adrian Gură de Aur ne-a dăruit și o explicație: „Dna Dăncilă a fost prim-ministru, a fost europarlamentar multă vreme. Cunoaște toate căile din Uniunea Europeană. Cunoaște oameni ecologiști, din zona verde, oameni cu care a stat la masă, cu care a băut cafea, cu care a schimbat vorbe… Poate deschide uși…”.

Carevasăzică, dacă ești suficient de multă vreme o incompetentă și impostoare, te vei transforma automat într-o valoare – iată o axiomă din gândirea BNR. Dacă mandibulezi avec un barosan european la o masă, când te ridici ești înconjurată de o aură care-ți deschide toate ușile, mai ceva ca un șperaclu. Ca să nu mai vorbim de faptul, cu totul magic, că V. Dăncilă a băut cafea, stimați concetățeni, nu vreun nenorocit de ceai sau o fanta, CAFEA. Știți dumneavoastră ce înseamnă să bei o cafea la Europa? Habar n-aveți. 

Oare cum o fi reușit BNR s-o smulgă pe această Messi a consultanței din brațele larg deschise ale firmelor private? Rămâne un mister.

Avva BNR ne mai spune că persoana căreia i se oferea cu generozitate, de către Dragnea și Tăriceanu, posibilitatea să meargă la coafor când se discuta bugetul de stat și ea era prim-ministru, „a schimbat vorbe” cu oameni ecologiști, din zona verde. Verde – nu știam că România se zbate să intre în zona dolarului, credeam că e vorba de euro. Iar vorbele pe care le-a schimbat în limbi cu verzii, și cu oameni de alte culori, e-adevărat, deși numai două, au o bogăție de sensuri care le face imposibil de descifrat chiar și de superspărgătorii de coduri CIA și Mossad: „Yes, yes, he, he…”.

Acuma, totuși, mă gândesc, cu creierul meu întunecos, oare or mai ține-o minte „colegii ei, parlamentarii”, pe V. Dăncilă? Ce vorbă proastă, păi cum s-o uite, când distinsa a luat la sictir în direct taman plenul Parlamentului European – „Da, ce, credeți că am venit să vă dau socoteală?!”.

Ce să mai, V. Dăncilă a fost plantată la BNR ca să deschidă uși la UE – e clar, nu? O singură mică îndoială mai am – dacă doamna prim-ministru ar reuși să treacă un concurs pentru un post de ușieră la Bruxelles…

P.S.

Înțeleg că dl Mugur Isărescu are o datorie la dna Dăncilă de pe când cuplul Dragnea-Vâlcov Cavou umbla să-l scoață din funcție – dar de ce n-a angajat-o la el la cramă, că ie națională are?

Cristian Tudor Popescu, republica.ro 18.05.2021

13 mai 2021

Mangalia. Viceprimarul și doi consilieri locali, reclamați la ANI

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:50

Agenția Națională de Integritate (ANI) va evalua dacă viceprimarul din Mangalia, Dragoș Angelescu, și consilierii locali Dumitru Filip și Linica Stan au încălcat regimul juridic al incompatibilității și conflictului de interese. Instituția care veghează la integritatea aleșilor locali a fost sesizată de consilierul local Ozghiun Menabit de la PER Mangalia. Abaterile de la lege semnalate de Menabit se referă la înființarea Asociației ”Organizația de Management a Destinației Turistice Mangalia”, prima de acest tip de pe litoral și una din primele înființate la nivel național. Această asociație, pe care o vom numi în continuare OMD pentru a simplifica expunerea, a fost înființată printr-o hotărâre votată pe 25 iulie 2019 de Consiliul Local Mangalia. OMD-ul are ca fondatori Municipiul Mangalia, o asociație patronală condusă de Linica Stan și o societate care administrează parcul de aventuri din Pădurea Comorova, din zona stadionului Neptun.

Consilierii locali au aprobat Statutul OMD. Totodată, ei au votat ca din conducerea executivă a OMD să facă parte viceprimarul Dragoș Angelescu – în calitate de membru al Consiliului Director, și consilierul local Dumitru Filip – în calitate de președinte. Angelescu și Filip au votat hotărârea care se referea la persoanele lor.

Extras din HCL Mangalia 167/2019. Întregul document îl puteți citi AICI.

De asemenea, sediul social al OMD a fost stabilit în clădirea Clubului Nautic Mangalia, care face parte din patrimoniul localității. Cererea de atribuire a unui spațiu prin contract de comodat (fără plată) către OMD a fost depusă de Linica Stan. Ulterior, aceasta a luat parte la votarea hotărârii Consiliului Local prin care s-a aprobat cererea pe care a semnat-o.  

În anul 2020, viceprimarul Dragoș Angelescu a omis să menționeze în declarația sa de interese calitatea de membru în Consiliul Director al OMD.

O primărie privată?

Aspectele menționate mai sus reprezintă, în opinia lui Ozghiun Menabit, încălcări ale regimului integrității în exercitarea funcțiilor publice. Menabit susține că cei trei aleși locali implicați în constituirea și funcționarea OMD s-ar afla în conflict de interese, în contextul în care OMD-ul beneficiază de un sediu gratuit din patrimoniul public al localității, dar și de fonduri de la bugetul local, pe baza votului la care au participat și cei 3 consilieri implicați în OMD.

El a atras atenție prin mai multe postări pe Facebook asupra faptului că OMD ar avea caracteristica unei primării private, întrucât primește fonduri publice de la bugetul local, dar și atribuții de avizare a unor activități comerciale desfășurate de terți în stațiunile Mangaliei. Inițial – spune Menabit – majoritatea din Consiliul Local a votat ca municipalitatea să verse în conturile OMD toate veniturile încasate din nou instituita taxă de stațiune. Este vorba de o taxă de 5 lei pe zi impusă fiecărui turist care alege stațiunile Mangaliei ca destinație de cazare. Potrivit datelor obținute de consilierul ecologist de la Institutul Național de Statistică, în anul pandemic 2020 în Mangalia au înnoptat 1,3 milioane de persoane. Or, la acest volum, vorbim deja de taxe în valoare de 1,3 milioane de euro. Relevant este și faptul că prefectul Județului Constanța a semnalat Primăriei Mangalia că această inițiativă de a transfera întreaga taxă de stațiune la OMD este greșită. Ca urmare, norma a fost modificată de Consiliul Local, care a decis că OMD poate primi doar o parte din veniturile încasate din taxa de stațiune, pentru anumite acțiuni și proiecte.

Sesizată în aceste privințe, ANI i-a comunicat consilierului local că a deschis dosare de evaluare a celor trei aleși locali, pentru a verifica dacă a fost respectat regimul juridic al incompatibilității și conflictului de interese.  

Explicațiile viceprimarului Dragoș Angelescu

Contactat telefonic, viceprimarul Mangaliei, Dragoș Angelescu, recunoaște că a omis în anul 2020 să menționeze în declarația sa de interese calitatea de membru în Consiliul Director al OMD. ”În luna iunie 2020, fiind situația cu pandemia, am uitat să menționez. Însă, după ce am realizat această scăpare, am transmis ANI o declarație rectificativă, în care am notat calitatea de membru în Consiliul Director. Domnul Filip și doamna Stan au menționat.” – s-a justificat viceprimarul.

Dragoș Angelescu spune că OMD este un tandem creat între autoritatea locală și patronatele din turism și un instrument prin care cele două părți reprezentate în mod egal se pun la aceeași masă ca să stabilească strategii pentru turismul local.

”S-a creat acest mecanism pentru a avea părerea mediului de afaceri în mod direct. Până în 2012, Primăria nu avea un departament de turism. Facem tot ce putem pentru a dezvolta turismul, ascultând în același timp opiniile mediului de afaceri. În OMD au fost cooptate două patronate, care dețin 50%, iar Municipiul Mangalia are tot 50%. Calitatea de membru în Consiliul Director nu este remunerată.” – declară viceprimarul Mangaliei.

Angelescu a mai precizat că actele – constitutiv și statutar –  ale OMD, componența nominală a organelor de conducere și toate celelalte aspecte legale au fost verificate de Judecătorie, la momentul dobândirii personalității juridice. Or – punctează viceprimarul – instanța nu a găsit nicio neregulă. Pe de altă parte, Angelescu subliniază că OMD-ul de la Mangalia este primul de acest tip de pe litoral. Așadar vorbim de o situație fără un precedent sau un model de urmat. Din acest punct de vedere, neexistând o rețetă gata făcută, situația poate fi perfectibilă, ca dovadă că Prefectura a semnalat o eroare, iar autoritatea locală a corectat-o.

”Nu toți banii din taxa de stațiune vor merge spre proiectele OMD. Vrem să ducem banii în proporție mai mare spre întreținerea stațiunilor. Știți bine că Primăria Mangalia a atras fonduri europene pentru infrastructură în stațiunile pe care le administrăm. După ce vom avea aceste investiții la cheie, ele trebuie întreținute. Pe de altă parte, și OMD va putea accesa pe viitor fonduri europene” – a mai declarat viceprimarul Mangaliei.

Angelescu opinează că aspectele semnalate de consilierul local Ozghiun Menabit nu pot conduce la pierderea funcției de viceprimar. ”Sunt jumătăți de adevăr și chestiuni de interpretare a legii. Așteptăm un punct de vedere de la Agenția Națională de Integritate. OMD este o premieră pe litoral. Dacă sunt erori, le vom corecta. Avem toată deschiderea în acest sens.” – a mai precizat Dragoș Angelescu. 

Adrian Cârlescu, ordinea.ro 12.05.2021

10 mai 2021

Cristian RADU, ACUZAT că stă de VORBĂ cu oamenii doar în CAMPANIE!

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 17:14

De ani de zile, locuitorii din municipiul Mangalia așteaptă ca angajații Primăriei să ajungă și pe străzile lor. Locuitorii sunt nevoiți să se plângă doar pe rețele de socializare de lipsa de respect de care dă dovadă administrația locală. Aceștia așteaptă o minune din partea edilului Cristian Radu și își doresc ca acesta să fie mai prezent în viața cetățenilor, acuzându-l că stă de vorbă cu ei doar în campaniile electorale.

Șantierul din Coloniști a rămas… șantier

Cetățenii s-au săturat până este cap de lipsa de reacție a edilului ce conduce orașul, în speță Cristian Radu. Aceștia îl acuză de faptul că a fost prezent pe străzile orașului doar în campania electorală, acum nemaiavând curaj să dea ochii cu cetățenii.

,,Înainte de alegeri, actualul primar era mai tot timpul prezent pe străzi liniștind cetățenii că lucrările se vor termina. Pe 27 septembrie, se bucura de încă o victorie la Primărie. Între timp, șantierul din Coloniști a rămas… șantier. Utilajele s-au retras undeva la începutul lunii octombrie, iar lucrările au rămas neterminate.

Dragi oameni din echipa primarului, dragi susținători ale acestor proiecte, sunteți mulțumiți de ceea ce este acum în acest cartier? Tot ceea ce a rămas acum sunt niște alei triste parcă de cimitir, fără pavele ca, deh, depășea bugetul. Străzile sunt franjuri, pline de gropi sau de cârpeli. Dacă în perioada campaniei erați prezenți tot timpul în zona aceea, întreb, mai aveți curajul să vă plimbați pe jos pe acolo?”, se arată într-o postare a unui cetățean din Mangalia.

Iar aceasta nu este singura. Pe rețelele de socializare, așa cum este precizat mai sus, mesajele curg în cascade, cetățenii acuzându-l pe Cristian Radu de lipsă de implicare.

Andreea VREJOIU, Replica 10.05.2021

Primăria Mangalia, apel către cetăţeni. „Vom sesiza Poliţia Locală”

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 16:41

Curăţenia făcută într-un oraş este foarte importantă pentru ca cetăţenii să ducă o viaţă normală şi să nu fie nevoiţi să suporte gunoiul aruncat pe străzi sau alte probleme de acest gen.

În oraşul Mangalia curăţenia este la ea acasă, însă există cetăţeni care nu ţin cont de acest aspect şi vandalizează obiecte şi locuri amenajate de Primăria Mangalia.

Drept urmare, edilul Cristian Radu a făcut un apel către aceştia să aibă un comportament civilizat pentru ca oraşul să strălucească în continuare.

„Încă dinaintea Sărbătorilor Pascale, am intensificat acțiunile de igienizare și gospodărire a domeniului public, în oraș și stațiuni. Astfel, au fost puse în funcțiune echipamentele cu care vom spăla străzile pe timpul sezonului estival, îngrijim spațiile verzi și plantăm flori în zonele special amenajate. În fiecare an, suntem nevoiți să reparăm și să înlocuim numeroase indicatoare rutiere, coșuri de gunoi, locuri de joacă și bănci distruse de unii cetățeni mai puțin civilizați. Fac un nou apel la oamenii de bună-credință să sesizăm Poliției Locale astfel de fapte reprobabile, pentru a putea avea un oraș cât mai curat! Mulțumesc pentru înțelegere!”, a spus primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu.

Mircea Ghiță, Cuget Liber 09.05.2021

Older Posts »

Powered by WordPress