Mangalia – politica locală

4 iunie 2019

Concluziile unui raport de audit al Curții de Conturi: abateri financiare, la Primăria Mangalia, în valoare de 18.049.938 lei!

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 17:40

În urmă cu exact un an de zile, experții Curții de Conturi a României încheiau un nou raport de audit pentru activitatea Primăriei Mangalia, raport întocmit în urma unui control amănunțit la instituția publică, derulat pe o perioadă de șase săptămâni. Controlul a vizat verificarea realității situațiilor financiare și modul de administrare a patrimoniului public și privat al Mangaliei, precum și execuția bugetului de venituri și cheltuieli. La solicitarea ziarului Ediția de Sud”, într-un termen exemplar de scurt, Curtea de Conturi ne-a înaintat acest raport, din care vom spicui, spre informarea corectă a cetățenilor, câteva amănunte semnificative ale modului în care au fost cheltuiți, investiți sau, de ce nu, risipiți, banii contribuabililor urbei.

Potrivit raportului, Primăria Mangalia are în componență numai puțin de 74 de compartimente de specialitate. Evoluția funcționarilor instituției a fost una extrem de dinamică: dacă în 2015 existau în primărie, 202 posturi, în 2017 numărul angajaților a crescut la 321 de posturi (iar anul acesta, în organigrama primăriei figurează 427 angajați n.r.).

Primăria Mangalia deține acțiuni la capitalul social la următoarele societăți: SC Eco GOLD Invest SA (0,83%), SC Administrarea Parcului Industrial SRL (60%), Callatis Therm (12,22%), RAJA Constanța (0,09%), GOLD RA (100%), Goldterm Mangalia (100%).

Potrivit auditorilor bucureșteni, din analiza efectuată asupra contului de execuție, s-a constat faptul că, deși inițial angajații primăriei au prevăzut un grad de încasare de la populație de 102,95% (!), realitatea a fost alta: s-a reușit colectarea a numai 56,72%. Aceeași situație, spun experții Curții de Conturi se poate regăsi și în privința cheltuielilor, care au reprezentat doar 56,26% față de prevederile bugetare definitive. În procente, am putea rezuma activitatea primăriei astfel:

Cheltuielile totale pe categorii:

– Cheltuielile cu personalul = 21,58%;

– Cheltuielile cu bunurile și serviciile=19,67%;

– Cheltuieli de asistență socială= 1,70%;

– Alte cheltuieli (burse, despăgubiri civile) = 0,49%;

– Cheltuieli cu activele nefinanciare= 1,55%.

Cheltuielile proprii ale autorității administrative se prezintă astfel:

– Cheltuielile cu personalul = 73,25%;

– Cheltuielile cu bunurile și serviciile= 28,09%;

– Cheltuieli cu activele nefinanciare= 0,49%.

În ceea ce privește încasările, acestea au crescut în 2017 față de 2015 (cu 284.215 lei), însă au scăzut față de 2016 (cu 5,1 milioane de lei).

Alte concluzii ale auditorilor Curții de Conturi:

  • Ponderea cheltuielilor cu salariile în total plăți efectuate, a fost de 51% în anul 2015, de 29.94% în anul 2016 şi de 40.66% în anul 2017.
  • Ponderea cheltuielilor cu bunuri şi servicii în total plăți efectuate, a fost de 39 % în anul 2015, de 21.33% în anul 2016 şi de 34.94% în anul 2017.
  • Cheltuielile pentru Autorități publice și acțiuni externe au fost de 551,88 mii lei în anul 2015, de 584,31 mii lei în anul 2016 şi de 840,51 mii lei în anul 2017.
  • Cheltuielile pentru Ordine publică și siguranță națională au fost de 186 mii lei în anul 2015, de 201,35 mii lei în anul 2016 şi de 195,97 mii lei în anul 2017.
  • Cheltuielile pentru Învățământ au fost de 2.286,72 mii lei în anul 2015, de 2.299,79 mii lei în anul 2016 şi de 2.722,79 mii lei în anul 2017.
  • Cheltuielile pentru Sănătate au fost de 537,06 mii lei în anul 2015, de 243,85 mii lei în anul 2016 şi de 301,19 mii lei în anul 2017.
  • Cheltuielile pentru Cultură, recreere și religie au fost de 185,61 mii lei în anul 2015, de 180,48 mii lei în anul 2016 şi de 254,82 mii lei în anul 2017.
  • Cheltuielile pentru Asigurari si asistenta sociala au fost de 569,24 mii lei în anul 2015, de 937,44 mii lei în anul 2016 şi de 1.040,17 mii lei în anul 2017.
  • Cheltuielile pentru Locuinte, servicii si dezvoltare publica au fost de 2.793,83 mii lei în anul 2015, de 3.370,38 mii lei în anul 2016 şi de 1.610,21 mii lei în anul 2017.
  • Cheltuielile pentru Protectia mediului au fost de 333,65 mii lei în anul 2015, de 493,15 mii lei în anul 2016 şi de 536,84 mii lei în anul 2017.
  • Cheltuielile pentru transporturi au fost de 318,64 mii lei în anul 2015, de 120,29 mii lei în anul 2016 şi de 363,31 mii lei în anul 2017.

Firesc, pentru o primărie teoretic bogată cum este cea a Mangaliei, au fost semnalate, de către inspectorii financiari, și o serie de abateri, unele în modul în care au fost întocmite actele instituției, altele de ordin financiar.

Prima dintre acestea face referire la fundamentarea, pentru anul 2017, a veniturilor fără a se ține cont de gradul de realizare a veniturilor proprii programate prin bugetele anilor 2016 și 2017. Astfel, din cauza exercitării superficiale a controlului intern managerial, bugetul de venituri și cheltuieli a fost “umflat” din pix, fără a se ține cont de gradul de încasare din anii precedenți. “Gradul de realizare de către UATM Mangalia a veniturilor proprii, calculat ca raport între veniturile proprii încasate şi veniturile proprii programate a fost de 55,92% în anul 2017 și de 65% în anul 2016. La nivelul UATM Mangalia deși la partea de venituri proprii bugetul a fost fundamentat inițial cu suma de 52.137.200 lei, rectificarea definitivă a prevăzut venituri proprii în sumă de 99.845.162 lei”, se arată în raportul de audit.

A doua abatere: execuția bugetelor, de venituri și cheltuieli, nu a fost prezentată consilierilor locali, în cadrul unei ședințe publice, aceștia putând redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară. Concluzia auditorilor: redimensionarea la valori reale și corecte a bugetului ar duce la riscul ca primăria să intre în criză financiară!

O a treia abatere de la litera legii în ceea ce privește concluziile trase de Curtea de Conturi: nu au fost respectate prevederile legale în ceea ce privește modul de înregistrare, în contabilitate, a mai multor tranzacții derulate de primărie. Valoarea totală a acestor sume se ridică la 1,5 milioane de lei, abaterea fiind remediată în timpul auditului.

Cea de a patra concluzie a finanțiștilor Curții de Conturi:

– nu au fost facturate în vedera încasării drepturile cuvenite reprezentând chirii aferente locuințelor sociale, locuințelor ANL, locuințelor de serviciu și terenurilor sociale. În timpul controlului au fost emise facturi în valoare de 535.632 lei.

– din verificarea evidenţei analitice a drepturilor de încasat din contractele de asociere s-a constatat că sumele înscrise ca obligaţii de plată nu sunt în toate cazurile corecte.

– nu au fost luate toate măsurile pentru încasarea redevențelor și a chiriilor aferente bunurilor din domeniul public și privat al municipiului date în concesiune sau închiriere și deși persoanele în cauză nu și-au îndeplinit obligațiile de plată pe perioade mari de timp, iar în contractele respective existau clauze de reziliere a acestora în caz de neplată, nu s-au luat măsuri de reziliere.

– în perioada 2010-2015, au fost facturate și încasate de către fostul ADPP, și ulterior de fostul SPAS (ordonatori terțiari de credite în subordinea UATM), chirii aferente locuințelor din domeniul public și privat al UATM MANGALIA, care în fișele de calcul conțineau TVA, deși fostul SPAS nu a fost plătitor de TVA. Situația a fost reglementată după anul 2015.

Valoarea estimată a neregulilor constatate se cifrează la 3,3 milioane de lei.

Abateri financiare: impozite plătite nejustificat sau bunuri închiriate aproape pe degeaba!

Modalitatea stabilirii impozitelor pe proprietate, alături de urmărirea și încasarea veniturilor datorate bugetului local din impozitul pe clădiri și terenuri a fost făcută, în mai multe cazuri, în mod total eronat. Așa sună cea de a cincea abatere constatată de auditori. Astfel, 97 de titulari ai unor construcții, nu au fost înregistrați în matricola clădirilor, între 2014 și 2016, în timp ce alți 34 nu figurau, în această matricolă nici în 2017. Niciunul dintre aceștia nu au achitat impozitul pe clădire datorat primăriei.

Curtea de Conturi concluzionează deasemenea, că angajații primăriei au calculat eronat impozitele pe proprietate, încadrând clădiri aflate la periferia orașului drept construcții situate în buricul târgului (zona A, în loc de zonă C). Și, nu în ultimul rând, spun auditorii, există trei agenți economici care au desfășurat activități portuare pe raza UATM MANGALIA, respectiv: GLASS DESIGN CONCEPT SRL, CALLATIS GAS SRL și ROMNED PORT OPERATOR SA și care utilizează atât clădiri, cât și terenurile ocupate de clădiri, care nu sunt de natura infrastructurii portuare și pentru care se datorează impozit sau taxă pe cladire, respectiv taxă pe teren, în calitate de persoane juridice, utilizatori finali. Prejudiciul constatat: 163.594 lei.

Neregulile s-ar datora lipsei exercitării controlului intern pe linia stabilirii și urmăririi veniturilor fiscale de natura impozitului pe clădiri, lipsei comunicării între compartimentele Urbanism și Impozite și taxe, coroborate cu lipsa inspectării în teren a situației imobilelor pentru care autorizația de construire a expirat, sau pentru care nu s-a declarat corespunzător tipul de clădire rezidențială, nerezidențială sau mixtă. Totodată, o hotărâre de consiliu strâmb concepută, a dus la plăți nejustificate de impozite si taxe, din partea unor locuitori ai Mangaliei!!!

Eroile continuă în evidențele contabile și în următoarea abatere semnalată în Raport și face referire la inexactitatea sumelor înscrise ca obligații de plată. Sunt date și exemple concrete în această privință: AGEXCOM INTERNATIONAL LTD S.R.L, la finele anului 2017 figurează cu rest de plată faţă de bugetul local în valoare de 1.504.024 lei, debitul real al acesteia este de 297.409 lei, cu 1.206.615 lei mai puţin, decât prevederile contractului de asociere.

Mai mult, au fost identificați agenți economici cu care entitatea s-a asociat pentru realizarea unui obiect de activitate, care în fapt, nici până la data auditului, nu s-a mai realizat. Este dat exemplul contractului de asociere nr.609/16.05.2003, încheiat între primărie și Asociația Pescarilor Profesioniști Callatis Mangalia, deși organismul cu pricina nu beneficia de autorizație de la CSVSA Constanța să desfășoare activitățile pentru care a realizat asocierea. În cauză, este vorba despre exploatarea unui teren în suprafață de 4.341 mp, necesar construirii unui punct pescăresc. “De asemenea”, se arată în Raport, “pe o suprafață de teren care făcea parte din suprafața totală care a făcut obiectul contractului de asociere s-a edificat o construcție de către SC ANGHEL MARITIM SRL, care, la rândul său, a încheiat un contract de asociere cu primăria, în scopul realizării tot a unui centru de colectare a peștelui, realizându-se astfel, o suprapunere a obiectului contractelor de asociere, pe suprafețe diferite, care, în final, nu s-au concretizat asa cum era prevăzut la încheierea contractelor. Entitatea auditată nu și-a urmărit interesele patrimoniale”. Potrivit auditorilor, contravaloarea sumei minime de plata datorată primăriei, este infimă – respectiv de 0.70 euro/mp/an si de 0.059 euro/mp/lună – astfel încât nu se justifică această modalitate de exploatare a unui bun aparținând domeniului public. Practic, singurii beneficiari ai asocierii au fost agenții economici menționați, care au desfășurat activități specifice, autorizate sau nu, în scopul obținerii de profit”.

În plus, s-a constatat că, pentru mulți dintre agenții economici asociați ai primăriei, nu s-a mai realizat monitorizarea derulării contractelor, mai ales că multe dintre acestea figurau pe răbojul defunctului ADPP Mangalia. Din analiza documentelor puse la dispoziție se constată că nu au fost emise facturi fiscale pentru sumele datorate de aceste societăți, astfel încât, a rezultat că, în multe cazuri, nici măcar suma minimă datorată de asociat, prevăzută a fi virată la bugetul local, nu a fost virată și încasată. Prejudiciul constatat: obligații de plată, înregistrate eronat în evidența instituției, aferente contractelor de asociere, în valoare de 1.387.679 lei; venituri neîncasate, care nu au fost urmărite din cauza lipsei monitorizării respectării clauzelor contractuale și neîntocmirii deconturilor asocierii și, ca atare, nu au putut fi estimate.

Pentru 2016, primăria nu a încasat niciun leu de la Circul Orlando. Cu un an înainte, circul a achitat… 881 lei!

Dintr-o eroare a modului în care au acționat angajații primăriei, s-a constatat și notat drept Abaterea nr. 7, faptul că anumiți proprietari de ambarcațiuni nu și-au achitat dările căte bugetul local, deși vasele cu pricina figurau în scriptele Căpităniilor Constanța, Mamaia sau Tomis. Prejudiciul – 15.008 lei.

O abatere mult mai gravă, spun auditorii, o constituie modul în care s-a făcut stabilirea, urmărirea și încasarea unor impozite și taxe datorate de agenții economici care desfășoară activități de agrement pe durata sezonului estival. Este dat, astfel, exemplul Circului Orlando, o problemă reluată în nenumărate rânduri de consilierii de opoziție ai administrației publice locale, în ședințele de consiliu. Auditorii Curții de Conturi au verificat doar anul 2016, când circul a fost amplasat în Saturn. Potrivit inspectorilor fiscali, “s-a constatat că entitatea nu și-a protejat interesele patrimoniale, întrucât nu s-a procedat la încheierea unui contract, în care să se stabilească obligațiile CIRCULUI ORLANDO, în ceea ce privește utilitățile consumate, precum și eventualele depășiri ale limitelor proprietății private și ocuparea abuzivă a domeniului public. Entitatea nu a încasat, în anul 2016, niciun leu din impozitul pe spectacole, singura sumă plătită – 881 lei, aferentă anului 2015. În concluzie, rezultă că nefiind încheiat un contract, UATM MANGALIA nu a realizat venituri din chirii, din impozite pe spectacole şi din utilitățile consumate de CIRCUL ORLANDO”! Valoarea acestei abateri este una atât de mare, încât nici  măcar auditorii nu au putut-o estima.

Faptul că primăria a angajat și plătit cheltuieli care nu sunt legate de activitatea sa, ci a unor furnizori de servicii (în cazul locuințelor sociale, ANL și altele), dar care au fost facturate de acești furnizori a dus la un prejudiciu în bugetul local de 445.736 lei.

Onorariile avocaților “angajați ineficient” și serviciul ecarisaj – două găuri negre la bugetul local!

Alte două erori constatate de către Curtea de Conturi fac referire la probleme ridicate, de nenumărate ori, în Consiliul Local: asistența juridică (sau, așa cum déjà a devenit un leit motiv în rândul populației din Mangalia, “plățile/onorariile către avocați”) și serviciul ecarisaj acordat unor agenți economici pe sume absolut fulminante.

Astfel, onorariile plătite unor avocați sau case de avocatură au fost făcute fără a parcurge etapele legale de angajare a acestora și fără a trece prin Consiliul Local. Paguba plătită din buzunarul cetățenilor: 1,5 milioane de lei, în condițiile în care, spun inspectorii, serviciile juridice au fost angajate ineficient. Este vorba, spun auditorii, de “un impact în cheltuirea eficientă a fondurilor publice pentru contractarea serviciilor juridice, în sensul că, nejustificarea temeinică a situațiilor care impun efectuarea unor astfel de cheltuieli, poate lăsa loc de interpretare, cu atât mai mult cu cât aprobarea acestui gen de cheltuieli trebuie sa fie dată de autoritatea deliberativă”.

Serviciul de ecarisaj sau, mai bine spus, agenții economici care s-ar fi ocupat de uciderea câinilor fără stăpân în perioada 2014-2017 a fost acordat fără a se respecta prevederile cadrului legal (OUG 155/2001). Prejudiciul adus bugetului local în perioada menționată este de aproape un milion de lei(133.540 lei numai în 2017). Efectul acestui act de “binefacere” vizavi de firmele ce eutanasiază câinii maidanezi: “prejudicierea bugetului local cu contravaloarea serviciilor de ecarisaj contractate și plătite, cu încălcarea prevederilor legislației specifice și pentru care nu există asigurarea că au fost prestate conform fiecărei activități decontată și menționată în procesele verbale si deconturile anexate la facturile emise”.

Menționăm că, pentru 2019, Serviciile veterinare și de asistență veterinară de la capitolul Ecarisaj sunt estimate la 1,1 milioane de lei! Tot la acest capitol aflăm că închiriatul unui autovehicul pentru acest serviciu va costa 85.000 de lei, iar hrana cățeilor – 36.000 de lei.

Nici angajații primăriei – firește, o parte dintre aceștia – nu au scăpat de ochiul vigilent al inspecției Curții de Conturi. Potrivit acesteia, unii dintre angajații instituției ar fi beneficiat de indemnizații acordate în cadrul unor proiecte cu fonduri europene, fără a avea atribuții printr-o fișă de post,existând riscul angajării, lichidării și plății unor sume necuvenite, respectivii angajați figurând doar pe hârtie în cadrul proiectului. Tot ca o notă de subsol, readucem aminte că bugetarii angajații primăriei care fac parte din proiecte finanțate din fonduri UE, nerambursabile, beneficiază de majorări cu până la 50% ale salariului de bază, indiferent de numărul de proiecte.

Concluziile auditorilor

  • situaţiile financiare nu prezintă o imagine reală şi fidelă a poziţiei financiare, a performanţei sau a modificării poziţiei financiare a entităţii;
  • administrarea patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrative teritoriale, precum şi execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli sunt în concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative prin care a fost înfiinţată entitatea, dar nu respectă în totalitate principiile legalităţii şi regularităţii, valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate şi regularitate constatate şi consemnate în procesul verbal de constatare anexat situându-se peste pragul de semnificaţie;
  • valoarea cumulată a abaterilor identificate în exerciţiul financiar supus auditării este în sumă de 18.049.938,30 lei, din care:
  1. abateri care au generat prejudicii – în sumă de 1.446.947,39 lei, din care pentru anul 2017 – 579.276,39 lei,
  2. abateri care au generat venituri suplimentare – în sumă de 664.840 lei
  3. abateri financiar contabile – în sumă de 15.938.150,91 lei, din care suma de 9.738.242 lei, reprezintă abateri financiar-contabile reținute în sarcina terțiari de credite din subordinea UATM MANGALIA și se situează peste nivelul pragului de semnificaţie, stabilit în etapa de planificare a auditului, în sumă de 1.145.910 lei.

editiadesud.ro 04.06.2019

45 Comments

  1. Dorinel spaga, o fi dat banii inapoi, banii pe care i-a praduit prin contractul cu Primaria desi aceasta avea compartiment Media cu angajat ? Intreb pt un prieten…

    Comentariu by Anonim — 4 iunie 2019 @ 18:02

  2. I se retine din salariul de director

    Comentariu by Anonim — 4 iunie 2019 @ 19:01

  3. Parcari in locul garajelor…o sursa de venituri pe cale de ratare ! https://www.replicaonline.ro/regulamentul-locurilor-de-parcare-din-constanta-a-fost-anulat-in-instanta-393226/

    Comentariu by I.S — 4 iunie 2019 @ 21:24

  4. Din 1978 si pana in 2000 in primarie erau 16 angajati iar in momentul cand am devenit municipiu erau 35. Dupa ce am devenit municipiu si ca urmare a maririi bugetului au sosit hunii,mai intai din zona Galati si dupa aceea Bucuresti…la borcanul cu miere ! Desi vi s-ar parea curios,eu nu consider ca asta ar fi cel mai rau lucru pentru oras,pentru ca oricat s-ar fura…tot trebuie sa mai ramana cate ceva facut pentru oras…macar pentru castigul electoral al celor care ne administreaza…banii nostri ! Cel mai rau s-a produs dupa 2006 cand pe rand s-au ahgajat 3 randuri de personal(de catre un primar,dupa cele trei partide schimbate) dupa care au urmat alte doua randuri cu alti doi primari ! S-a ajuns la 427 de angajati,pentru care cheltielile de personal sunt de 73,25 % din buget ! O masina de vot…redutabila ! Daca mai pui si datoriile catre banci,atunci remarca curtii de conturi cum ca : „redimensionarea la valori reale și corecte a bugetului ar duce la riscul ca primăria să intre în criză financiară!”…este mult prea ingaduitoare,daca nu cumva o mare minciuna,din care se chinuie cu totii sa iasa !

    Comentariu by I.S — 4 iunie 2019 @ 22:07

  5. Au mancat ai dracului avocati primaria de bani. Cati bani si-a tras acest nenorocit de primar, un hot notoriu. Escrocul asta ar fi trebuit demult arestat.

    Comentariu by Anonim — 5 iunie 2019 @ 8:45

  6. Pt.5
    Nu vrea DNA sa-l aresteze desi faptele sunt wevidente.La aceste evidente clare aratate de Curtea de Conturi ,la plangera formulata pe acest subiect,DNA Constanta a spus ca ,,FAPTA NU EXISTA”.Este de noaptea mintii.

    Comentariu by VUCEA DAN — 5 iunie 2019 @ 10:14

  7. Acum voi vreti ca DNA constanta sa ”munceasca”?Am vazut cum au lucrat in cazul lui niculescu.profesionisti 100%.Daca se VREA se face o sesizare la DNA central si ei vor face o ”ievaluare”bunicica lui piticu porno

    Comentariu by mihai — 5 iunie 2019 @ 10:37

  8. Remus Borza a ajuns consilierul lui Dăncilă.
    Vedeți ce am scris despre el la comentarii aici:
    http://www.lucianvisa.ro/2018/02/28/borza-act-de-vanzare-si-de-tradare-de-tara-cerere-urgenta-pentru-ministrul-andrusca/#comments

    Este unul din cei 3 parlamentari pe cărora le-am solicitat să facă interpelare în Parlament pentru rezolvarea situației șantierului naval.

    Comentariu by Mentalistul — 5 iunie 2019 @ 12:02

  9. „Reformă în PSD: Darius Vâlcov, condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la închisoare cu executare în dosarul în care este acuzat de trafic de influență, a fost înlocuit de Veorica cu Remus Borza, condamnat definitiv de aceeași instanță pentru conflict de interese.

    În ritmul ăsta al reformei, ne așteptăm ca însăși Veorica să fie inlocuită de o elevă din Videle aflată în clasa a 2-a. La 50 de ani.”-kmkz

    Comentariu by I.S — 5 iunie 2019 @ 13:14

  10. PS la @9- Si Vantu a spus din inchisoare :”Intariti-va statul” ! I se urmeaza indemnul !

    Comentariu by I.S — 5 iunie 2019 @ 13:24

  11. #pt 4:: din aia 427 daca il voteaza 100 e mult. Restul profita si merg pe bitte,asteptand sa plece piticul si gasca. Astia aprox. 100 fiind ultimii angajati numai pe criteriul ,,cati fraieri aduci la vot”?

    Comentariu by Anonim — 5 iunie 2019 @ 17:12

  12. @11-N-am cum sa nu va dau dreptate,ba mai mult intaresc cu exemplul primarului care a adus trei randuri…si tot a pierdut ! Nu dezvolt aici de ce s-a intamplat asta.Insa,important este altceva : 1. Aparatul primariei a devenit un „hău” in care se scurg 73% din buget si iata ca nu este „rentabil” nici macar „electoral” pentru primari,ce sa mai vorbim ce pierde orasul ! 2. Acesti angajati sunt bine „protejati” de un sindicat national si foarte greu de „imputinat” mai ales cand sunt condusi de sefi mai alab pregatiti decat ei.Cine sa-i imputineze pe criterii profesionale.In procesele civile,de obicei i se da dreptate angajatului nu angajatorului ! Cred ca aparatul tehnico-administrativ al santierului naval este mult mai mic.Chestie de rentabilitate.Numai ca ei sunt pe banii lor,iar aici…pe banii nostri !

    Comentariu by I.S — 5 iunie 2019 @ 18:06

  13. https://www.replicaonline.ro/ips-teodosie-achitat-393390/
    ?/!

    Comentariu by nabuco — 6 iunie 2019 @ 14:02

  14. de vizionat clipul cu sedinta ordinara de pe 05.cum se dau terenurile , pe logica liberalului sorin andrei.ca o paranteza acesta are o afacere care a plecat exact asa.a tot primit terenuri din bunul colectiv.adica al nostru.si asa azi o concesiune fara licitatie maine alta acest individ a ajuns sa fie mare investitor.cu o dacie in declaratia de avere.pe langa el altii…ciruraru griguta etc.
    ,,frumoasa” si atitudinea non combat a celor de la psd ca avea oaresce interese si ei p acolo.
    mai putin ozzy care , cinste lui, a pus punctul pe i in ce priveste aceste concesionari fara licitatie la nesfarsit.

    Comentariu by wow — 6 iunie 2019 @ 15:24

  15. Doar 18 milioane si citeva ha de teren praduite de pitic si gasca de sobolani pnl….Acum au pregatit spre praduiala si parcul de la balnear, ptr ca se apropie sfirsitul de mandat si sa aiba lucrurile pregatite.
    Asemeni lui tusac, in ultima luna a praduit cit a putut. O sa-l vedeti si pe r c la final, daca nu va cistiga…
    VotaTI PNL SI R C.

    Comentariu by Anonim — 6 iunie 2019 @ 17:39

  16. Pt Nabuco, deoarece remarc că vă interesează:

    ÎPS TEODOSIE ȘI PREA-DĂTĂTORUL RADU

    – din „MECANISMUL jafului organizat din Mangalia”, cap. 7.2, partea 2-a

    Cât pot de scurt:
    Se spune că ÎPS Teodosie a făcut multe, de la viol prin constrângere asupra celor care urmau teologia, până la fapta de a confisca salariile preoților. Vrea un preot o parohie? Trebuie să dea șpagă mai întai, apoi să renunțe la salariu. Iar preotul să trăiască din banii de pe slujbe.
    Teodosie este judecat în Instanță, procurorii spun că a furat din fonduri europene.

    Ce legătură are cu Mangalia:
    Primăria a alocat bani pentru a se amenaja Protoieria (în timpul protopopului R.); primaria alocă bani pentru bisericile din Mangalia. Banii au fost transferați din contul Protoieriei Mangalia la ordinul Arhiepiscopiei Tomisului, semnează vicarul-administrator, care precizează: „Din încredințarea Înaltpreasfințitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului”. Banii se deturnează în contul Așezământului Monahal Sf. Apostol Andrei. De acolo, banii contribuabililor Mangaliei ajung într-un ONG.
    Primarul, în calitate de ordonator de credite, este responsabil pentru execuția bugetară, este responsabil să urmărească dacă banii – pe care i-a transferat către o entitate cu statut de utilitate publică – sunt cheltuiți legal, dacă banii au ajuns la destinația pentru care au fost alocați. Nu au ajuns! Banii contribuabililor Mangaliei au ajuns la Nazarcea, cazul pentru care s-a făcut dosarul penal. Aceste amănunte nu le-au știut procurorii, dar le vor cunoaște.

    Aceeași strategie a fost folosită și în ultimii ani. Din salariile confiscate de la preoții din județul Constanța, din banii „sifonați” din Primăria Mangalia, cu știrea și consimțirea primarului, s-a strâns o sumă care a fost adăugată la suma Pițiponcului Mangaliei, la suma unui alt edil al Constanței – cercetat penal, la suma lui Radu Mazăre, la suma mai multor „oficiali” cu probleme, să se ajungă la un total impresionant, bani de șpagă pentru ca un anume fost judecător D. să ajungă șeful DNA și sa-i scape de pușcărie. I s-a închis intrarea la DNA, astfel că respectivul D. a ajuns la CCR.
    Dacă sumele ajung unde trebuie, scapă și Mazăre, scapă și Dragnea, scapă și Radu Cristian. Teodosie deja aproape că a scăpat. Pentru o perioadă, urmează Apelul în care Parchetul va avea mai multe informații. Arogant, invocă divinitatea, ca să capete o și mai mare putere de opresiune, pe motiv că este de neatins.
    BOR funcționează cu un sistem feudalist, odată întronat „cel uns” devine dictator până la moarte, apoi urmează Curtea Prea-prea-ului, și tot așa, până la preoții care sunt folosiți pe post de perceptori și terminând cu enoriașul, care, dacă nu are bani să plătească, este hulit pe motiv că nu are credință.
    Compătimesc preoții, nu există democrație în lumea lor. Nici protecție civilă.

    Dar alegerile pentru Primar sunt democratice, la fiecare 4 ani oamenii își votează primarul.
    Cetățeanii au o putere mai mare decât DNA sau Tribunal: au puterea votului. Cetățenii pot stopa jaful organizat prin votul lor. Apoi, DNA și Instanța de judecată, pot finaliza actul de justiție.
    Peste un an, în iunie 2020, avem alegerile locale.

    Comentariu by Mentalistul — 6 iunie 2019 @ 21:50

  17. „Remus Borza a ajuns consilierul lui Dăncilă.”
    Adicătelea, vezi-doamne, ori dăncila ori altcineva de prin PSD va duce va duce – sau vrea să ducă – PSD pe cele mai înalte culmi de competenţă şi pricepere… Vrăjeli pesediste.

    Iar cu Teodosie, ce te miri? Azi scapă toţi care declară ferm că, în toată caiera lor, nu au făcut nici o faptă legală.

    Comentariu by Părintele Frecţie — 7 iunie 2019 @ 1:13

  18. Cine l-a numit pe teodosie pe functie ? psd cu nastase .
    Cine i-a vindut ferma Nazarcea? psd, cu nastase.
    Cu ce bani a cumparat-o ? Cu bani dati de guvernul nastase.
    Cine il scoate nevinovat? Unul numit de psd in ccr, dupa ce iese la pensie, ca sa cumuleze salariul cu pensia.
    Cine la impins pe Radu Cristian Mazare la primaria Mangalia ? psd-ul
    Ptr cine fura r.c.m. ?? ptr el si ptr psd.

    Comentariu by pop — 7 iunie 2019 @ 8:20

  19. Da, dar PSD-ul „a scos ţara din noroaie”.
    Mda, a scos-o cum scoate pisica şoarecele din rahat…

    Comentariu by Părintele Între-bare — 7 iunie 2019 @ 10:18

  20. Până se dezmeticesc unii în ce an suntem, revin la un subiect actual:
    https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3241301239229368&id=100000485715789

    Comentariu by Mentalistul — 7 iunie 2019 @ 16:35

  21. Și încă ceva:
    https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3241315215894637&id=100000485715789

    Comentariu by Mentalistul — 7 iunie 2019 @ 16:38

  22. Pt. #16
    https://www.cotidianul.ro/radu-mazare-se-insoara-in-puscarie/

    Comentariu by nabuco — 7 iunie 2019 @ 23:00

  23. https://www.mediafax.ro/social/borza-condamnat-la-inchisoare-cu-suspendare-ramane-administrator-judiciar-la-hidroelectrica-13883725

    Comentariu by Anonim — 8 iunie 2019 @ 10:39

  24. https://www.replicaonline.ro/dezbatere-publica-pentru-puz-urile-plajelor-de-pe-litoralul-romanesc-393600/

    Comentariu by nabuco — 8 iunie 2019 @ 17:41

  25. Borza a rezistat 1 săptămână.
    Luni v-a fi demis de Dăncilă.

    Comentariu by Mentalistul — 9 iunie 2019 @ 11:39

  26. Cum e Ozzy?
    E bine cu PSD? futema-s in el de partid de prostalai

    Comentariu by Anonim — 9 iunie 2019 @ 15:46

  27. Erată mai devreme: „va fi demis”. De la autocorrect, schimbă cum i-a rămas în istoric.

    Referitor la întrebare:
    Este ca oriunde în politică. Dacă ești bun, trebuie să știi și politică pentru a rezista. Am vorbit cu el, l-am sfătuit că mai bine să se țină principiile lui acum, decât să fie „epurat” mai târziu, cu restul brigăzii. PSD este un partid care încă se comportă ca un partid, spre deosebire de celelalte partide în care există doar servitute. În PSD dacă masa mare de membri nu este de acord, murmură și președinții de organizații. Te încearcă cu diverse CeX, apoi te ambuschează la prima ocazie (gen europarlamentare?).
    Despre Borza știam că nu-i simpatizat de pesediști, pentru că a fost cu Ponta. Doar nu a ajuns administrație juridic la Hidroelectrica fără să aibă acordul guvernului Ponta.
    Chiar mă miram, pentru că a fost prea devreme să înceapă să traseze o reformă la 180 grade față de programul de guvernare din 2016. A forțat-o.

    Nu știu ce se va întâmpla pe viitor. Dar acum ar fi fost o ocazie de aliniere la social-democratia europeană. Care este o chestie mișto. A început să prindă și la tinerii din USA, Partidul Democrat a câștigat Congresul. Să nu se apuce să înjure nimeni dacă nu știe ce este aia social-democrație. Nu am văzut în România, încă. Acum era momentul.
    Dacă nu-s în stare, toate partidele or să piardă în fața mișcărilor municipaliste gen USBucurești, care a devenit USR. Pentru București a avut o platformă, dar pentru național nu au avut nimic, nu sunt decât un alt instrument de a se câștiga puterea prin votul românilor dezgustați de partide.
    Vom vedea ce va urma. Dar, 26, te-ai exprimat ca un pesedist dezamăgit. Dacă ești anti-PSD din catatonism, ar trebui să te bucuri, pentru că:
    1. PSD rămâne cum a fost sau mai prost, și atunci se duce în cap.
    2. PSD devine social-democrat cu adevărat, ar trebui să te bucuri pentru că scapă România de baronismul neo-fesenist.
    Vom vedea ce va urma. În funcție de asta mă mișc și eu.

    Comentariu by Mentalistul — 9 iunie 2019 @ 21:39

  28. „PSD este un partid care încă se comportă ca un partid”
    Venită de la un pesedist, fraza asta are semnificaţii foarte bizare, la limita stării bordeline.

    1. PSD nu are nici o legătură cu social-democraţia. Este o bandă organizată de hoţi, la fel ca celelalte partide, susţinut de turme de rinoceri.
    Odată cu Năstase, interlopii au intrat în politică şi politicienii au preluat sau au intrat direct în afaceri, de preferinţă cu statul, dîndu-şi legi în interes propriu. Nici Crin Halaicu, nici Lis şi nici Videanu-bordură nu au reuşit performanţele pesedistei Firea: falimentul Capitalei!…

    2. Social-democraţia este o fosilă ideologică de pe vremea sindicalismului specific perioadei industriale, la fel ca oricare doctrină aflată „la stînga” sau „la dreapta” progresului. Astăzi nu mai are nici un fel de semnificaţie filosofică, socială, economică. În epoca actuală şi în cea în care ne aşteaptă, progresul nu mai poate fi de stînga sau de extremă-stînga, nici de dreapta sau extremă-dreapta, ci de centru/de nici un fel ca pînă acum.
    Treziţi-vă pînă nu transformaţi DIN NOU România într-o turmă de cercopiteci.

    3. Cibernetizarea transformă radical paradigma politică, indivizii din privat vor lucra tot mai mult pe cont propriu, salariaţi nu vor mai fi decît la stat. Cînd urci un munte, îl urci indiferent dacă porţi pe umeri o ideologie de culoare X sau Y. Totul e relativ şi în mişcare, conformaţi-vă în plm realităţii! Voi vreţi muntele doar pentru voi, troglodiţilor!

    Comentariu by Părintele Lustraţie — 9 iunie 2019 @ 22:10

  29. https://www.facebook.com/7976226799/posts/10157610335166800/

    Comentariu by Mentalistul — 10 iunie 2019 @ 12:45

  30. https://www.cotidianul.ro/acuzatie-rara-in-cazul-sefului-dna-constanta/

    Comentariu by nabuco — 10 iunie 2019 @ 19:24

  31. Avocatul ăla este un traficant de influenţă ordinar. Asta nu înseamnă că probele sînt corecte. Dar asta nu înseamnă că pesediştii nu acţionează în continuare prin SS, ca să-şi apere hoţii şi să-i compromită pe cei care i-au închis.
    Un traficant de influenţă îl acuză la secţia SS a PSD-ului chiar pe procurorul care i-a „ascuns” pe Mazăre şi pe Nicuşor…

    Pesedişti, n-ai ce să le faci.

    Şi cînd îi văd pe unii mentalişti de p-aicea care fac dublă hernie de plisc pupînd în cur social-democraţia…

    Comentariu by Părintele Intoxicaţie — 10 iunie 2019 @ 20:46

  32. Apropo de mentaliştii mesianici… Bernie Sanders trebuia să dea un nume comercial oarecare la ceea ce face el.
    Voi degeaba molfăiţi terminologie ca pe ciungă, gura tot împuţită vă este!
    Reformele sînt făcute de liberali şi blocate de socialişti. Nu contează cum le spune ca partid, e vorba de atitudine. Poate vă pica fisa la ce mă refer, contrareformiştilor pupători de Maica Tereza, aia care spăla bani în numele sărăciei…
    Între voi şi ăştia cu un picior în groapă n-a mai rămas nici o diferenţă, puteţi să vă daţi mîna, că sînteţi la fel de proşti şi naivi.

    Comentariu by Părintele Idiocraţie — 10 iunie 2019 @ 21:08

  33. Chestiunea cu democrația este că pot să fiu cum vreau eu, atâta timp cât nu agresez pe alții.
    Frustrații, care nu știu să-și exprime opinia decât înjurând și agresând, nu vor fi în stare vreodată de democrație, este o manifestare opusă democrației.
    Acum, nah, dacă îți place sclavia și nu îți place democrația, e chestiune de mentalitate. În lume, totuși, majoritatea oamenilor preferă democrația. Oricât te-ai frustra în insulte și injurii, tot huliganul idiot din curtea școlii ești perceput.

    Comentariu by Mentalistul — 11 iunie 2019 @ 1:54

  34. Aşa, poftă bună la mîncat rahat. TU vorbeşti de democraţie? Ha! Neruşinat ca orice pesedist…
    Da, pensionarii sînt cei mai frustraţi pentru că „bunăstarea” cu care a aruncat PSD în populaţie le-a erodat puterea de cumpărare sub limita venitului din pensie.

    După capul tău pesedist, cine nu vrea PSD nu vrea democraţie. Cine arată cu degetul hoţia şi prostia din PSD este un huligan.

    Apropo: Remus Borza desființează PSD: „doar amantele, hoții și proștii au succes în politică”.

    Eu, huligan? Da. La fel de huligan ca toţi cei ce protestează contra distrugerilor girate de clasa politică şi, în special, de PSD-ul pe care îl pupi în cur.

    Comentariu by Părintele Manipulaţie — 12 iunie 2019 @ 10:55

  35. parinte, hai sa nu ne repezim.stam , gandim..
    pana una alta ozzy vrea binele orasului.sau cel putin asa declara.ceea ce mi se pare mai mult decat ok.acelasi lucru sper ca l propovaduiesti si tu.nu crezi c ar fi mai constructiv sa lasati discutiile astea despre partide , ideologii democratii si alte alea pana dupa ce se face bine orasul asta?
    daca va tot certati irositi energii care impreuna poate ar da ceva bun.
    nu iubesc psd ul , dar nici restul clasei politice.au demonstrat ce pot face in 30 de ani.si va fi foarte greu sa i dezvati de relele obiceiuri dupa ce au vazut ca le merge.cam asta i democratia.
    discutiile despre sociallism democratie si alte alea se pot perpetua la nesfarsit si fara nici un rost.cel putin acum.
    asa ca..un armistitiu cred ca se impune.cel putin pana se pune oraasul asta pe un fagas.

    Comentariu by wow — 12 iunie 2019 @ 16:24

  36. Cam ăsta e PSD-ul https://evz.ro/dancila-europarlamentare-psd-motiune.html

    Comentariu by lucian visa — 12 iunie 2019 @ 19:20

  37. Unora politica le-a luat mințile.
    Este vorba de Mangalia și ei tot o dau catatonici cu politica în cap.
    Primarul demolează și Cinema Pescăruș, după ce a urlat la noi că nu vrem să meargă copiii la Cinema, atunci când a vrut împrumutul. Și mincinos, și nemernic, și prost. Dar e prost de dă în gropi! Gropi de-alea, gen falimentul municipiului.

    PNL? Niste sclavi. Complici ca să fure Radu, Colgiu, Angelescu și aia unde duce valiza, la Baiazid și arabițoi. 9 consilieri PNL: Filip, Andrei, Stan, Angelescu, Ciuraru, Griguță, Ali, Ioniță și Toma. Andrei pus la colț, nu mai vede nimic, dar votează să nu piardă un istoric de 11 ani de consilier. Filip escroc ca întotdeauna. Și plictisitor. Stan nu stiu ce a câștigat după ce si-a platit locul cât l-a plătit. Iar ceilalți 5 niste habarniști, habar nu au ce caută în consiliu. Un amendament, ceva, de la Ciuraru, Griguță, Ali, Ioniță, Toma? De profesoraș și Dop ce să mai zici, au vândut și pe mă-sa ăștia. La PSD? Nu știu cum să le zic, dar peștele de la cap se împute. Da, mi-e rușine de ăia 2 lei pe care capul de pește vinde PSD si Mangalia deopotrivă. Uneori apreciez mai mult pe Dop, măcar e mâlc în ședințe. Care au mai rămas? Alde ALDE? Mă doare capul și cu ei. Dacă tot faci opoziție, fa taică pe subiecte corecte, nu pescuind fără ață! Când nu știi administrație, te trezesti catatonic pe aceleași subiecte greșite.
    Cum să rămâi sobru și oficial cu ăștia? Așa mi-e scârbă că am avut ghinionul să fiu într-un consiliu local care are o majoritate de oameni lipsiți de coloană vertebrală.
    Așa mi-e o lehamite, încât… nu, nu plec, le dau foc la șandrama! Prea mult a suferit orașul ăsta, din cauza leprelor. Nu vinovați nemernicii aterizați în gașcă, venetici, ci sunt vinovati mangaliotii care cică fac politică. Dar pentru ei politica este catatonismul asta de partide, privesc la tv în loc să privească în oraș și să facă politică pentru oraș. Da, frate, esti PSD, esti PNL, esti CFR, dar nu te-a făcut mă-ta într-un partid, nu ai facut copii cu partidul. Folosește politica pentru ce vrei sa faci, nu sa te folosească politica! Slugile politice nu stiu sa se ridice singure, nu au puterea și inteligența necesară. Și ne vând pe toți.
    Uite la mine. Chiar credeti ca il stiam pe Stroe dinainte? Mi-am pus în cap că trebuie să stau cu omul la masă și am stat. PSD lua guvernarea. Dacă o lua CFR, veneam cu CFR-ul. Fără sprijin de la partid, de unul singur mi-am făcut politica. Fără să mă vând, fără să fiu sluga cuiva. Nu o să mă dea nimeni afară de la masă. Si o sa fac cărțile.
    Intrebarea mea către servanții politici este: Dacă ești slugă și lingi mâna de stăpân, cu ce pretenție vii să te iei cu mine la trântă? Nu te copleșește diferența de putere dintre noi?

    Am plecat de la catatonici. Încearcă să trăiești în Mangalia, nu privi numai spre lumea din capul tău! Așa devii catatonic, în loc să privești în jur,ca să schimbi ce este rau in bine, intri în negație și te faci ca realitatea nu există, încercând să devii un protagonist în alt film, în ăla de politică națională. Și,frate, atata pasiune cu Iohannis, Dăncila, Dragnea, PSD, PNL, CFR, de zici că sunt neamurile tale sau ți-e Dăncilă vreo noră. De-asta nu mai poti vedea nemernicia și ruina Mangaliei, că zici ca s-a luat fiu-tău cu Viorica. O cunosti pe Dăncilă? Il cunosti pe Iohannis? Interacționezi cu ei în viața ta?
    Dar să explic o chestiune de bun simt. Impozitul ăla pe salariu, 10% din munca unui om, se duce la primăria unde activează angajatorul. Lucrezi la șantierul naval? Cat câștigi, cu tot cu over-time? 3.000 lei? 4.000 lei? 10% dai lunar la primărie. Mai câștigă și nevasta? Da și ea 10% la primărie.
    Societățile comerciale dau și ele 16% din profit la primărie. Si cei cu PFA, ori alte venituri (gen chirii). Tot la primărie.
    Chiar și jumătate din TVA plătit de societățile comerciale din Mangalia ajunge la primărie. În afară de CAS și CASS (pensie și asigurare de sanatate), cam tot se duce la Primărie. Pe 2019 deja au intrat în buget 2.000.000 euro din cote defalcate de TVA, iar din impozitele pe venituri intră în 2019 cca 42.000.000 lei. Ar fi mai mult, mult mai mult, dacă nu ar fi așa nătâng primarul ăsta. Le-am dat soluția ședința trecută.

    Și acum pe partea ailaltă: Spitalul Mangalia în administrarea cui este? Școlile în administrarea cui sunt? Grădinițele, cresele? Asistența socială? Muzeul? Casa de Cultură (cultura), sportul? În administrarea Primarului. Nu a statului!! Străzile din oraș? Îngrijirea orașului? Mediul de afaceri? Dezvoltarea economică? Turismul? Toate sunt în puterea Primarului.

    Un soț și o soție dau împreună pe luna, din salariul lor, cel puțin 400 lei la primărie. Adică cca 5.000 lei pe an. Mai da omul cca 450 lei impozit pe apartament și pe mașină. După ce dă 5.000 lei pe an, mai contează că este impozitul la maxim la 450 lei sau îl faci la minim, cca 300 de lei?
    Dă o familie cca 1100 euro pe an la primărie. Dacă nu este Spitalul Mangalia curat, țipă la cei de la guvernare. Banii sunt la Primărie, spitalul este în administrarea primăriei. Nu exista clădire de școală bună pentru Gala Galaction? Degeaba înjuri pe cine este la guvernare? Scuipă-te în oglindă pentru că ti-ai ales un primar nemernic! Banii i-au dat la Primărie, școlile sunt în administrarea primăriei. Ce te mai deranjează de înjuri statul sau pe cine este la guvernare? Pt ca stai la coadă la buletine. Serviciul Evidenta Populatiei este tot la primărie.

    Conteaza mai mult Dăncilă, Iohannis, PSD, PNL, CFR pentru un trai mai plăcut în Mangalia? Sau contează cine conduce Mangalia, ce fel de oameni sunt cei pe care îi aleg cetățenii?
    Este logic că este mai important ce fel de oameni conduc orașul. Asta înseamnă să ne uităm la oameni, la faptele lor, la caracterul lor, nu catatonic la sigle de partide. Ori ce să spun, că e Dăncilă nu stiu cum, sau e Orban mai tâmpit, de-asta am ajuns noi batjocoriți în orașul nostru? Eu zic că mai mult din cauza catatonicilor politici și a sclavilor care au vândut Mangalia pe himera că ei cunosc pe cine e la putere. Dacă cei din Mangalia am începe să privim toți la oraș, să mergem cu privirea înainte (așa ne și salutăm!) și nu cu privirea în pământ, ori aiurea să nu vedem rahatul, sunt sigur că am schimba în bine Mangalia, i-am da pe sclavi jos de pe scenă, iar pe nemernici i-am lua de guler și i-am arunca.

    Comentariu by Mentalistul — 12 iunie 2019 @ 23:17

  38. Pt. #32
    https://www.cotidianul.ro/a-innebunit-capitalismul-sau-emmanuel-macron/

    Comentariu by nabuco — 13 iunie 2019 @ 0:01

  39. Eu am auzit-o pe consiliera personală d-na Toma când ii spunea , la o ședinta săptămânală , piticului ca daca se apuca de un proiect sa se consulte cu toti cei din Consiliu si cu cei din Primărie si sa -l ducă la bun sfârșit . Sa aibe coerenta, sa pună profesioniști care sa știe sa controleze si sa implementeze . Dar femeia aia a fost data la o parte de mancatorii de c…at, se ghiocei, de amante si slugi . Noi, cei din Primărie știm pe cine a ,, lucrat” gasca si de ce, știm clar cine e capabil si cine e pus șef sau angajat doar pentru prăduit banul public . Demolatorul Radu va primi lovitura de gratie chiar din interiorul Primăriei si va plăti pentru tot, pana la ultimul cent . Noi nu uitam , votam …

    Comentariu by Mangaliot — 13 iunie 2019 @ 10:28

  40. Pt. Ozzy
    Ai dreptate în multe din ce spui. Faptul că oamenii di Mangalia acceptă această stare de lucruri este pentru că sunt cum sunt. Nu mai comentez cum. Pe de altă parte n-au o alternativă în care să creadă.
    Vorbim și despre politica centrală, pentru că PSD-ul dacă n-ar fi vândut Mangalia, aici ar fi fost de mult un referendum și alegeri noi pentru primar. Și nu cred că președintele local al PSD-ului a fost factorul decisiv.
    Faptul că la ultimele alegeri locale l-ați susținut pe Maganu divizând votul, inclusiv tu, și că nu ați dorit un singur candidat al opoziției, a dus la realegerea primarului actual. Trecuseră 4 ani și știați despre cine e vorba. Ce s-a schimbat în ultimii 3 ani ca să fi atât de radical ? Nimic. Trebuia să fi radical când PSD-ul n-a vrut să susțină un candidat comun, poate chiar din partidul vostru. Nu Iorguș.
    Acum nici nu știu ce mai e de făcut. Va veni probabil un alt primar și va găsi un oraș ”devastat” de o bombă atomică politică. Nici dacă va fi cinstit, lucru super optimist, nu va putea repara decât o parte din ce s-a stricat cam din 2004 încoace.
    Vorba lui Caragiale : ”din această dilemă nu mai puteți ieși !”
    Păcat de Mangalia, dar la așa locuitori, așa aleși.

    Pt.39
    Voi cei din primărie, poate nu veți uita unii dintre voi, dar de făcut ceva pentru ca cineva să plătească, mă îndoiesc. Dacă aveți documente compromițătoare, de ce nu le postați în spațiul public sau cel juridic ? Poate că vreun procuror DNA n-a fost informat că la Mangalia cineva e protejat.
    Oricum un articol în presa centrală poate modifica multe. Să nu uităm că Ozzy are un prieten acolo.

    Comentariu by lucian visa — 13 iunie 2019 @ 19:25

  41. Hai, „noc bun!”, băi pesediştilor!

    Comentariu by Părintele Lustraţie — 13 iunie 2019 @ 19:59

  42. Pt 40:
    Am mai mulți prieteni în presă centrală. Să-mi dea subiectele și ptobeld, știu cum să-i protejez, atât juridic, dar și în alte moduri.

    Istoria este istorie, nu mai putem da timpul inapoi. Eu am venit la „fără 5 minute”. Nu l-am mai vrut pe Iorguș primar, pentru că era același lucru (la momentul respectiv) cu Radu Cristian. Între timp, Radu Cristian a devenit mai rău și mai nemernic decât era cunoscut. Mangalia nu a avut ce să aleagă, challengerii au fost de aceeași teapă.
    Eu situația asta politică am găsit-o, nu am creat-o. De atunci mă strădui să dau poporului Mangaliei toate informațiile, să se maturizeze politic. Măcar să cunoască adevărul.
    Nu-mi pasă cine sunt nemernicii, de la ce partid, fiecare să răspundă cetățenilor pentru faptele sale. Ce DNA? Ce Parchet? Într-un an voi avea grijă să afle fiecare suflet din Mangalia cine este fiecare din politică. Este o promisiune. Informația va circula prin toate metodele, de la birt și de la garaj, până în biserici.

    Ia să se pună oricare în poziția mea! Nu ajunge că mă lupt cu nemernicii Pițiponcului, fără niciun sprijin. Undeva este și alegerea mea, pe mine mă pot proteja de procurori corupți, de atacuri de alte feluri (cum l-a pus Radu pe Martin să mă dea in judecată pt 1 miliard lei vechi pretentii pentru fiecare lună, dar a ajuns Martin la pușcărie exact pentru ce am declarat și m-a dat în judecată pentru calomnie; s-a dovedit că aveam dreptate). Dacă acceptam până acum pe alții în sprijin, în loc să îmi văd de lupta care s-a dat underground, care are influențe de putere mai mari, aș fi pierdut timp, energie, atenție să-i apăr și pe cei de lângă mine, pe care cu siguranță i-ar fi atacat. Am avut experiența, până să decid că trebuie să-mi țin trupele în umbră. Dar a venit momentul să ieșim la luptă, din underground.
    USR? Cine este USR în Mangalia? E linie moartă pentru Radu, e închisă ușa pentru orice alianță. În plus, cum i-ar sta USR-ului în Mangalia să sprijine pe Radu Cristian la Primărie? Nu mai votează nimeni USR, fug votanții de Radu. Pt ca ei de-asta au votat cu USR, pentru ca să nu voteze cu PNL sau PSD.
    PNL? Dacă singur pe plantație în campanie de-abia a scos Radu un 24%, pe PNL lui Radu Cristian nu votează nici 15%. Mai ales că i-am eliberat din șantaj pe cei cu 612 contracte de închiriere și sociale, pe care îi ținea legați de el pentru că nu le-a făcut acte din 2014. Ia căutați HCL 18/2018, pt care m-am certat și cu ALDE, pt ca nu au priceput nimic, i-am rupt cca 2.000 de voturi Pițiponcului. Degeaba le spuneai oamenilor că Pițiponcul e cretin, oamenii au votat în 2016 ca să nu-și piardă locuințele.
    În 2016 l-au votat și cei cu garajele. S-au dus Colgate și nemernicii de Condruț, Teodorescu, etc. si au pus buline roșii pe garaje, a doua zi le-au arătat oamenilor că i-a marcat Iorguș pt demolare (Iorguș încă era la PSD). I-au pus să semneze listele de sprijin pentru candidatura Pițiponcului de Madagascar, le-au lipit peste niste buline galbene, cum că să fie păstrate garajele. Dacă întrebi pe Pițiponc nici nu stie cum a început să demoleze garajele. Georgescu a vrut să se afirme ca administrator public, o păsărică i-a șoptit că să prezinte un proiect cu parcări (ăla care nu a mai ajuns niciodată pe un HCL), din toată strădania nu a iesit decât că darâmă toate garajele din oraș. Normal ca posesorii de garaje s-au revoltat, au venit vreo 300-350 la primărie după ce m-au contactat (cine vreodată a reușit să adune atâția oameni, cum am adunat eu în ședința aia care a început cu 2 ore și jumătate întârziere, timp în care consilierii au fost „sechestrați” în sala de consiliu? Dar nici nu au amânat ședință, avea pe ea niste mătrășeli de terenuri). Atunci, dacă urmăriți ședință pe video, s-a spus tot: cu bulinele, ca i-au făcut și campanie, etc. Și vă mai întrebați cine l-au votat. Din 7.000, eu pot să vă identific cca 4.000 care au votat de nevoie sau șantajați. Iată că are da Colgate cu capul de pereți, le-am ucis șantajul. Sunt multe de povestit, dar nu pentru cei care zic ei că fac politică, dar de fapt umblă pe sub masă și nu știu ei ce se întâmplă în jocul adevărat.
    Mie nu-mi pasă de nicio imagine politică a mea, oricum mi-e lehamite de toți catatonicii politici despre care am povestit mai sus. Am să le dau foc la șandrama. Si ce or sa facă? Nici nu știu ei cu cine să se lupte, îl dezbrac pe Pițiponc de toate minciunile, iar ei mă atacă pe mine ca să mă decredibilizeze. Mai sunt câțiva care nu știu cu ce judecă și le fac jocul nemernicilor, mă atacă din … frustrare? Cu ce ajută Mangalia faptul că m-au atacat pe mine alde I.S., Nabuco, Vișa (până a realizat că totuși am niște realizări), unii de la PSD în anonimat (nu mă refer la nimeniul Ciobănel, ci la unii care se dau politicieni, dar de fapt sunt paraziți puși pe escrocherii), cei de la ALDE în anonimat (asta nu mi-a plăcut, să te dai luptător și să mă ataci pe sub centură, ca nemernicii ceilalți, doar ca să nu cresc eu în electorat… Asta e politică de curve!!).
    Dar astea trec, vine momentul adevărului. Nu mai e altcineva pe baricade, dar de alegeri să vezi cum ies ei că vor binele Mangaliei… Dați-mi unul care să aibă în contrapartidă sprijin politic de la București, să aibă relații mai bune decât Pițiponcul (Eh, dacă a promis și nu a plătit, l-au pus băieții pe lista neagră, l-au dat jos de pe scenă), să fie îndeajuns de puternic înarmat cu presa națională să contracareze propaganda plătită cu bani grei de către Pițiponc, să aibă sprijinul populației, adică cel puțin 2-3.000 de ambasadori în oraș, etc…. Eu știu deja unul. Dați-mi unul și mai puternic, iar eu și încă mai mulți, chiar si patroni la firmele din top 30 din Mangalia după nr de angajați, îl sprijinim.
    Ah, nu-mi place chestia aia pe care o propagă „camarazii” din opoziție, mint ei așa: că eu aș fi combinat cu Radu Cristian să rup votul anti-radu în două. Adică, vezi șmecherie, ca daca vreo marionetă de-a lui Iorguș candidează contra lui Radu, să nu cumva să vină altcineva să candideze, pentru că dacă va candida înseamnă că e combinat cu Radu. Hai sictir, bagabontilor! Se duce țànțarul cu elefantul să se lupte cu hienele, și țânțarul îi spune elefantului: „Dacă îi răpunem, elefantule, te fac aghiotantul meu. Eu sunt forța care îi răpune!”. Așa au ucis și referendumul pentru care muncisem aproape 1 an. Să fure startul pentru ce? Să scoată din joc PSD? Niciodată un partid mare nu o să stea după un partid mic, decât dacă are idioți că Dragnea.
    Dar să trecem mai departe. Eu pot să declar acum că voi candida pentru primărie. Nu am încredere în alții: cei care apar noi nu au fost pe baricade, iar ceilalți m-au mințit dar cel mai grav este ca au mințit populația. Eu o sa adun compact anti-Radu, dacă mă voi pricepe. Apoi dacă cineva are mai mult sprijin decât mine (acum nu văd pe nimeni), consolidez votul anti-Radu prin a mă retrage. Dar nu am să sprijin alți nemernici, să schimb pe unii cu alții.
    Acestea fiind declarate, cine vine să candideze tot pe vot anti-Radu, înseamnă că este înțeles cu Radu Cristian să rupă votul. Eu nu trebuie să aștept confirmare de la partid ca să candidez. Dacă nu-i convine, să-mi scrie! Deci pot face declarația asta, am puterea asta. Întotdeauna am avut-o. În ultima ședință m-am luat de terenurile pe care își împart PNL cu unii de la PSD. A luat și Murad o concesiune pe plajă. Ilegal. Dacă știam că vine, nu plecam de la ședință, dădeam cu el de pământ un pic. Dacă tot se laudă că l-a inventat pe Pițiponc. Dar nu-i nimic, prefectul a trimis deja notificare primăriei că o atacă. Vreau să văd lașii care îmi spuneau ședința trecută că nu au venit la ședință pentru că ei nu votează ilegalități. Păi dacă ești cu sânge în instalație, stai în ședința și iei atitudine. Eu am plecat pt ca ideea era sa plecam mai mulți, dacă plecau și cei ALDE se termina ședința pentru că nu aveau cvorum, iar la următoarea nu mai puteau lipsi cei care nu au venit. Dar, încă o dată, am fost trădat de cei care se dau ei farul dreptății, în ședința l-au pupat în fund pe Murad. Nu mai știau ei, dacă să stea jos sau să se ridice când i se adresează. Oricum, m-am lămurit și mi s-a făcut lehamite. Astfel că nu plec, să mă dea ei afară, dar eu oricum le dau foc la șandrama. Gata cu jafurile! Ia, Gicule, dar munceste pentru ce obții! Fa treaba și pentru societate, ne afundăm în mizeria lui Radu!
    Ati vrut nebunie? Păi să pornim nebunia!

    Comentariu by Mentalistul — 14 iunie 2019 @ 20:16

  43. Foarte bine că ți-ai asumat public candidatura. Poate exemplul tău îi va trezi și pe alții. Mangalia nu mai poate aștepta. E nevoie de dezbateri publice despre viitorul orașului. Sunt consolidate premizele pentru schimbare, trebuie doar un candidat credibil. Unul singur.

    Comentariu by lucian visa — 14 iunie 2019 @ 20:37

  44. Ozzy esti dus rau tata

    Comentariu by Anonim — 15 iunie 2019 @ 0:31

  45. Pt 43:
    Eh, ai ajuns pe strada mea…
    Zici că sunt domnișoare, toți. Vor să se anunțe în ultimele momente, pentru că dacă e lumea atentă la ei 1 an, la ce au facut și la ce fac, se fac de râs.

    Ies și declar: candidez! Și atunci vor ieși, că altfel se obișnuiește Mangalia cu ideea și oricare anti-Radu va ieși inutil în ultimele momente. Se numește „vot util”, oamenii vor fi hotărâți pe votul lor.
    Astfel, dacă eu asum o declarație de candidatură, vor fi obligați cei care vor să se anunțe. Si uite așa avem 1 an să identificăm cine are cel mai mare capital sau poate strânge cel mai mare capital politic. Va fi competitie intre anti-Radu, isi vor imbunatati campania, va fi așa cum ar trebui să fie: un tur 1 înainte de alegeri, între opoziție, iar la final toată strânsă sub același steag, cu înțelegeri concrete înregistrate la BEC. Ai adus 1.000 de voturi? Ai 1 consilier. Ai adus 5.000? Ai 5 consilieri.
    Dar la primar un singur candidat. Într-un an îți dai seama cine dintre propuneri e slab, e nebun sau e fără putere.

    Comentariu by Mentalistul — 15 iunie 2019 @ 8:31

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress