Mangalia – politica locală

19 decembrie 2014

Taxa pe habitat

Filed under: Lucian Vişa — lucian visa @ 18:27

Pun în dezbatere online Taxa pe habitat, cuprinsă în proiectul pe taxe şi impozite pentru 2015 :

 

9. Taxa de habitat este este instituită ca taxă locală în temeiul prevederilor art. 283 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, fiind fundamentată pe necesitatea menţinerii unui mediu înconjurător curat și este datorată numai de persoane fizice – locuitori ai municipiului Mangalia.
Se utilizează în scopul asigurării, colectării si transportului reziduurilor menajere din recipienții proprii sau închiriați (containere, europubele etc).
Taxa de habitat se stabilește pe baza declarațiilor de impunere depuse la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale de către contribuabili, în termen de 30 de zile de la data apariției oricărei modificări în ceea ce privește numărul de persoane care locuiesc în imobil. Impunerea la plata taxei de habitat se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care este menționată în declarație.
Taxa de habitat se plăteşte anual în 2 rate egale, respectiv:
a) rata I, până la data de 30 iunie inclusiv;
b) rata a II-a, până la data de 31 decembrie inclusiv.
Contribuabilii, persoane fizice, au şi posibilitatea plăţii eşalonate a obligaţiei pentru fiecare lună în parte.
În cazul în care termenul de plată a taxei de habitat se împlineşte într-o zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.
Pentru neplata la termenul scadent a obligaţiei fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 2% calculate pentru fiecare lună sau fracţie de lună. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi
modificat prin legile bugetare anuale.
Pentru plata cu anticipaţie a sumelor datorate cu titlu de taxă habitat, până la data de 31 martie ale anului fiscal curent, se acordă o bonificaţie de 10%.
Nedeclararea sau declararea eronată, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 70 lei si 279 lei.
Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.
Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Serviciului Impozite și Taxe .
Toate persoanele juridice care își desfașoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia, nu plătesc taxa de habitat – dar trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializați pentru ridicarea, transportul, depozitarea și neutralizarea deșeurilor produse, precum și să contracteze și să efectueze acțiunile necesare de dezinsecție și deratizare a sediilor şi punctelor de lucru de câte ori e necesar.
Cuantumul taxei este stabilit în funcţie de venitul lunar net pe membru de familie, după cum urmează:
 
NR. CRT.     TRANSA DE VENIT NET PE MEMBRU DE FAMILIE              CUANTUM TAXA HABITAT
1                     0-310 lei                                                                                                3 lei/pers/lună
2                     310,1-540 lei                                                                                        4 lei/pers/lună
3                     540,1-900 lei                                                                                        5 lei/pers/lună
4                     900,1-1500 lei                                                                                      8 lei/pers/lună
5                     Peste 1500 lei                                                                                      10 lei/pers/lună
 
Prin familie se înțelege soțul, soția, precum și alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relații de rudenie, care au același domiciliu sau reședința ori care locuiesc și gospodăresc împreuna, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței.  Pot beneficia de ajutor de încălzire și cei care stau cu chirie, nu este obligatoriu să existe înscris în actele de identitate adresa pentru care se solicită ajutorul de încălzire. Cuantumul venitului lunat net pe membru de familie se stabilește pe baza declarațiilor depuse anual la Serviciul Impozite și Taxe din cadrul Primariei Municipiului Mangalia .
Pentru contribuabilii care nu au depuse declarațiile menționate anterior, taxa de habitat va fi de 10 lei/pers/luna.
Pentru efectuarea oricărei modificări, repectiv pentru declararea sau scoatera din evidență a persoanelor la/de la plata taxei de habitat, aceste persoane se vor prezenta la Serviciul Impozite și Taxe din cadrul
Primariei Municipiului Mangalia.

Observăm că gunoiul va fi plătit la primărie şi nu la asociaţii  sau direct la prestator. În plus trebuie să dăm şi declaraţii, nu online. Asta a vrut să facă şi Tusac, dar n-a reuşit. Atunci liberalii erau împotrivă. Cuantumul e diferenţiat, adică unii au gunoi mai ieftin, alţii mai scump, faţă de acum când toţi plătim (la bloc) 4 lei şi ceva pe lună de persoană. Aşteptăm preţuri diferenţiate  pentru pâine, abonamentul TV şi curentul electric.  Am subliniat cu roşu o frază care nu are nicio legătură cu taxa şi un exemplu de folosire a gramaticii limbii române în alte scopuri, semn al înaltei competenţe a sultanatelor secretarelor din administraţia locală.

Ultima şedinţă ordinară din acest an a Consiliului Local Mangalia

Filed under: Primar — lucian visa @ 18:13

Primarul Mangaliei, Radu Cristian, a convocat o şedinţă ordinară a Consiliului Local, care se va desfăşura luni, 22 decembrie, începând cu orele 15.00. Pe ordinea de zi figurează proiectul privind taxele şi impozitele locale pe anul 2015, o rectificare a bugetului pe anul în curs, precum şi reglementarea modului de acordare a subvenţiilor pentru transportul public local, la anumite categorii de persoane. Consilierii locali vor mai vota pentru atribuirea unor terenuri, în folosinţă gratuită, către ANL, cu scopul realizării investiţiei “Locuinţe prin credit ipotecar”. Totodată, se va dezbate actualizarea şi completarea Inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al municipalităţii, precum şi realizarea investiţiei “Sistematizare pe verticală în cartierul Dobrogea II”.

editiadesud.ro 19.12.2014

convocator22.12.2014

TVA 9 % la cazare și la serviciile conexe acesteia. Scrisoarea Federaţiei patronale din turismul românesc

Filed under: Ştiri naţionale — lucian visa @ 15:55

Stimați colegi,

Vă informăm că astăzi, 18.12.2014, a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență pentru completarea Ordonanței Guvernului nr .58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism în România, potrivit căreia se reglementează aplicarea TVA 9% la cazare și la serviciile conexe acesteia.

Vă transmitem mai jos, spre consultare, Ordonanța de Urgență pentru completarea Ordonanței Guvernului nr 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism în România:

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activitătii de turism în România
Luând în considerare că un criteriu determinant în stabilirea obiectivelor şi strategiilor guvernamentale este cel al concordanţei cu responsabilităţile pe care România şi le-a asumat prin semnarea acordurilor de împrumut cu organismele financiare internaţionale, iar Guvernul trebuie să promoveze un set de politici macroeconomice şi măsuri de menţinere a stabilităţii financiare a ţării, care să asigure o execuţie bugetară prudentă, restrictivă şi echilibrată,
având în vedere faptul că în actualul cadru normativ nu sunt stabilite tipurile de cazare, acest fapt generând operatorilor economici din industria turistică grave probleme în funcţionare şi în relaţia cu clienţii, se impune necesitatea instituirii unei soluţii legislative nediscriminatorii şi echitabile care să reglementeze tipurile de cazare, astfel încât cota redusă de TVA de 9% să se poată aplica la cazare şi la serviciile accesorii acesteia, vândute la un preţ total.
Luând în considerare faptul că în lipsa unei modificări imediate a cadrului instituţional statul român va pierde un număr considerabil de turişti din cauza cotei de TVA ridicate aplicate serviciilor accesorii cazării, în comparaţie cu alte state din zonă,
având în vedere începerea perioadei de achiziţie a pachetelor turistice de tip „early booking” şi faptul că operatorii economici din turism îşi elaborează politicile de marketing pentru anul 2015,
coroborat cu faptul că dezvoltarea şi promovarea turismului românesc reprezintă prioritate naţională, dat fiind că considerentele expuse mai sus vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă

Articol unic. — După articolul 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:
„Art. 21. — Cazarea în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică poate fi de următoarele tipuri:
a) cazare fără mic dejun;
b) cazare cu mic dejun — combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare şi de asigurare a micului dejun, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total;
c) cazare cu demipensiune — combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare de asigurare a micului dejun şi a prânzului sau a cinei, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total;
d) cazare cu pensiune completă — combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare de asigurare a micului dejun, a prânzului şi a cinei, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total;
e) cazare cu «all inclusive» — combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare de asigurare a micului dejun, a prânzului, a cinei, a gustărilor dintre mese şi a oricăror altor servicii de agrement turistic oferite cu mijloace proprii ale structurii de primire turistică, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total.”

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Constantin Nită

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
mediul de afaceri si turism,
Florin Nicolae Jianu
Ministrul finanţelor publice,

Powered by WordPress